Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

V10 Ryolit

RYOLIT

RYOLIT-detail

mapka

LOKALITA: Hliník nad Hronom (kamenolom 2 km východně od Hliníku, Slovenská republika)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá kyselá

STRATIGRAFIE: středoslovenské neovulkanity Západních Karpat, jastrabské souvrství

STÁŘÍ: třetihory, neogén, stupeň sarmat až panon

SLOŽENÍ: Ryolit má světlou, šedobílou barvu s odstínem žluté, růžové až fialové. Je pórovitý až celistvý. Vyrostlice jsou tvořeny sodno-vápenatý živcem, sanidinem, křemenem, biotitem, amfibolem, pyroxenem adulárem a jako příměs je přítomný apatit, zirkon, magnetit a pyrit. Základní hmota je mikrogranitická, resp. mikroalotriomorfně zrnitá.

VZNIK: Jastrabské souvrství je tvořeno vulkanity ryolitového typu. Vulkanismus ryolitového typu byl souběžný s výzdvihem hodrušsko-štiavnické hrástě a s intenzívním poklesem bloku Žiarské kotliny. Masa hornin ryolitového složení vystoupila k povrchu podél zlomového systému, pod povrchem pronikla do starších sopečných uloženin a utuhla ve formě bochníkovitého tělesa - lakolitu.

Vzorek byl získán laskavostí pana RNDr. Ladislava Šimona, Ph.D., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ