Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P1 Migmatit

MIGMATIT

MIGMATIT-detail

mapka

LOKALITA: Radětice

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: moldanubikum

STÁŘÍ: Na základě strukturních vztahů k okolním granitoidům středočeského plutonu odhadujeme stáří metamorfózy přibližně na 340 mil. let.

VZNIK: Migmatit je přeměněná hornina. Pro jeho vzhled jsou charakteristické oddělené tmavé a světlé pásky. Světlé pásky (původně tavenina neboli leukosom) jsou tvořeny zejména křemenem a živcem; tmavé pásky (netavená část neboli melanosom) je tvořen směsí biotitu, živce, křemene a alumosilikátu. Jedná se o regionálně přeměněnou horninu v oblasti spodní až střední kůry, původně značně proměnlivého složení. Předpokládané teplotně-tlakové podmínky regionální přeměny pro tyto horniny v moldanubiku jsou 600-750 °C a 4-6 kbar. Jejich struktury (zejména subhorizontální metamorfní foliace) odráží určité fáze výzdvihu (exhumace) moldanubického orogenního kořene. (Orogenní kořen je spodní část kůry v místě největšího ztluštění kůry, ke kterému dochází při kolizi.)

VYUŽITÍ: kamenivo k technickým účelům

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ