Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P11 Svor

SVOR

SVOR-detail

LOKALITA: lom v obci Svojanov

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: svorová zóna moldanubika

STÁŘÍ: Metamorfóza (přeměna) je pravděpodobně variského stáří.

SLOŽENÍ: Hlavními složkami tohoto svoru jsou minerály křemen, sodnovápenatý a alkalický živec, slídy (biotit, muskovit), granát a staurolit. Chemické složení minerálů a zastoupení dalších horninotvorných minerálů závisí na podmínkách přeměny a celkovém chemickém složení horniny. Lesklý povrch vzorku je tvořen slídami a velká červená zrna jsou granáty.

VZNIK: Svory vznikají za středních metamorfních podmínek, přeměnou převážně prachovitých a jílovitých usazenin. Podmínky přeměny svojanovských svorů byli stanoveny na více jak 600 °C a 6-8 kbar.

Vzorek byl získán laskavostí Obecního úřadu Svojanov.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ