Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P2 Mramor

MRAMOR

MRAMOR-detail

mapka

LOKALITA: Skoupý

TYP HORNINY: přeměněná kontaktně, mramor

STRATIGRAFIE: barrandien, sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov

STÁŘÍ: Na základě paleontologických důkazů bylo stanoveno stáří původní horniny, sedimentárního vápence, na 420 mil. let, což odpovídá silurské epoše. Stáří kontaktní přeměny (metamorfózy) silurského vápence na mramor je variské a bylo stanoveno na 340 miliónů let (karbon).

VZNIK: Minerální složení těchto mramorů je proměnlivé v závislosti na vzdálenosti od kontaktu se žulou středočeského plutonického komplexu. Hlavními minerály horniny jsou kalcit a křemen. V závislosti na zvyšující se teplotě kontaktní přeměny směrem k žulovému tělesu jsou dalšími stabilními, ale podstatně méně zastoupenými minerály dolomit, mastek, tremolit, diopsid a za vysokých teplot se objevuje wollastonit. Vápence byly původně součástí paleozoického sedimentárního prostoru, který se v současnosti nazývá barrandien. Sedimentace v tomto prostoru byla ukončena na počátku variské kolize (variského vrásnění či orogeneze). V hlubších partií zemské kůry pod tímto prostorem došlo v závěru variské kolize k natavení hornin pláště a spodní kůry nad původně subdukující (podsouvající se) deskou. V nadloží subdukující oceánské kůry vzniká oblast rozsáhlého tavení, magmatismu a výstupu magmatu směrem k povrchu za vzniku středočeského plutonického komplexu v době před 355 až 335 milióny lety. Magmata vystupující podél kontaktu s barrandienem kontaktně přeměnila silurský vápenec na mramor.

VYUŽITÍ: V minulosti dekorační kámen (parapety a obklady význačných pražských budov), v dnešní době kamenivo na technické účely

Vzorek byl získán laskavostí firmy Agir s.r.o.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ