Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P3 Mramor

MRAMOR

MRAMOR-detail AMRAMOR-detail B

mapka

LOKALITA: Smrčník Jeseníky

TYP HORNINY: přeměněná, mramor

STRATIGRAFIE: silezikum, série Branné

STÁŘÍ: Fosílie v této hornině nebyly nalezeny a tudíž přesné stáří vápencové sedimentace nemůže být stanoveno. Ze vztahu k okolním horninám, jejichž stáří je známo, je odhadujeme na devonské. Stáří přeměny (metamorfózy) je mladší, variské a bylo stanoveno jako karbonské.

VZNIK: Tento mramor je výjimečný svou bělostí a čistotou, obsah kalcitu dosahuje až 98 %. Ve velmi malé míře je zastoupen křemen a sulfidy.Tato hornina prodělala během variské kolize komplikovaný tektonický a metamorfní vývoj. Původní vápenec byl nejdříve geologickými procesy zasunut až do hloubek 25 km, kde byl za teplot 580 °C přeměněn (metamorfován) a následně za současného výstupu zpět k povrchu a intruze (průniku) nedalekého žulovského granitu intenzivně deformován. Intenzivní deformace pokračovala i v teplotních a tlakových podmínkách, kdy mramor přestal být plastický (takový stav označujeme jako křehký). Při deformaci v křehkém stavu dochází v horninách ke vzniku odlučných ploch. Dojde-li na takových plochách k tektonickým pohybům označujeme je jako zlomy.

VYUŽITÍ: Mramor se těží pro svou vyjímečnou čistotu a využívá se v různých oblastech průmyslu.

Vzorek byl získán laskavostí firmy OMYA a.s.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ