Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P4 Kvarcit

KVARCIT

mapka

LOKALITA: Smrčník, Jeseníky

TYP HORNINY: přeměněná, kvarcit

STRATIGRAFIE: silezikum, série Branné

STÁŘÍ: Fosílie v této hornině nebyly nalezeny a tudíž přesné stáří původních siliciklastických (skládající se ze zrn křemene) hornin nemůže být stanoveno. Ze vztahu k okolním horninám, jejichž stáří je známo, je odhadujeme na devonské. Stáří přeměny (metamorfózy) je mladší, variské a bylo stanoveno jako karbonské.

VZNIK: Hlavní stavební složkou kvarcitu jsou minerály křemen a muskovit, jehož procentuální zastoupení se může měnit.
Kvarcity jsou přeměněné uložené horniny bohaté křemenem, například pískovce a slepence. Pískovce a slepence se obvykle vyskytují na bázi sedimentárních sekvencí, které do nadloží mohou přecházet do karbonátových hornin (např. vápenců). Sedimentace pokračovala od devonu zřejmě až do spodního karbonu. Tento vzorek prodělal stejnou deformační a metamorfní historii jako sousední mramor pocházející z jeho nadloží (viz vzorek P3).

Vzorek byl získán laskavostí firmy OMYA a.s.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ