Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P6 Ortorula-Amfibolit

ORTORULA-AMFIBOLIT

ORTORULA-AMFIBOLIT-detail A ORTORULA-AMFIBOLIT-detail B mapka

LOKALITA: lom Křoví u Velké Bíteše

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: moravikum

STÁŘÍ: Metamorfóza (přeměna) je variského stáří stejně jako stáří výstupu k povrchu, které bylo stanoveno na 340 miliónů let.

SLOŽENÍ: Vystavený vzorek je charakteristický střídáním ortoruly a amfibolitu. Hlavní stavební složkou ortoruly je draselný živec, sodno-vápenatý živec, křemen a slídy jako muskovit a biotit, hlavními složkami amfibolitu je minerál amfibol a sodno-vápenatý živec. Chemické složení, se ale může měnit v závislosti na podmínkách přeměny. Vzorek reprezentuje svrchní část tělesa bítešské ortoruly.

VZNIK: Ortoruly jsou přeměněné vyvřelé horniny bohaté na SiO2 (např. granity neboli žuly či ryolity) a jsou typickým reprezentantem kontinentální kůry. Studium prokázalo, že bítešská ortorula je přeměněný granit kadomského stáří (600 miliónů let), který původně patřil ke kontinentu Gondwana, a kterého pozůstatky jsou v současnosti na východním okraji Českého masívu. V čase variské kolize, byla tato kontinentální kůra podsouvána jako celek pod centrální část Českého masívu a metamorfována (přeměněna). Nízká průměrná hustota hornin, ale neumožnila její podsunutí do velkých hloubek a proto se z podsunuté kůry oddělila rozsáhlá plochá 2-3 km mocná tělesa, která byla vytlačována k povrchu, kde vytvořila tzv. příkrovy.

Vzorek byl získán laskavostí firmy Colas cz, a.s.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ