Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P8-1 Metabazit

METABAZIT

METABAZIT-detail

mapka

LOKALITA: Miletníky u Křišťanova lom (sz. okraj Křišťanovského granulitového masívu)

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: moldanubikum

STÁŘÍ: 340 - 335 mil. let stáří přeměny (metamorfózy)

SLOŽENÍ: Hornina je složena zejména z biotitu, amfibolu a minerálů epidotové skupiny. Ojediněle byla pozorována zrna silně chemicky porušených (korodovaných) hořečnatých granátů. Přítomnost hořečnatého granátu v této minerální asociaci naznačuje, že se jedná původně o eklogit (viz vzorek P9, P10).

VZNIK: Horniny jsou po dosažení maximálních hloubek pohřbení vytlačovány pokračujícími horotvornými pohyby směrem zpátky k zemskému povrchu. Když je výstup pomalý, minerály jsou vystavovány chemickým změnám, které stírají většinu důležitých informací o minerálním složení v maximálních hloubkách. Charakter původních hornin spolu s tektonickým a metamorfním vývojem takto zpětně (retrográdně) přeměněných hornin je proto pro geology těžkým oříškem a zdrojem různých názorů. Metabazit z této lokality je příkladem zpětné přeměny eklogitu a je svým vývojem úzce spojen s geologickou minulostí okolních granulitů. Jeho původ (předmetamorfní mateřská hornina) a podmínky, při kterých byl ještě jako eklogit sblížen s granulity, zůstávají ale nejasné.

VYUŽITÍ: kamenivo na stavby význačných budov v širším okolí svého výskytu

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ