Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P9 Eklogit

EKLOGIT

mapka

LOKALITA: Meluzína, Krušné hory

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: saxothuringikum

STÁŘÍ: 340 mil. let stáří minerální přeměny (metamorfózy) na eklogit

SLOŽENÍ: Hlavní stavební složkou eklogitu jsou minerály granát a omfacit, což je sodíkem bohatý klinopyroxen. V menší míře jsou v eklogitu z této lokality zastoupeny také minerály rutil, amfibol, křemen a paragonit.

VZNIK: Eklogity jsou přeměněné horniny oceánské kůry původně bazického složení jako např. čediče a gabra. Teplotní a tlakové podmínky při přeměně musí dosáhnout vysokých hodnot - tlaky nad 1.4 GPa a teploty nad 550 °C. Tyto podmínky jsou dosažitelné v subdukčních zónách, kde se studená oceánská litosféra zasouvá (subdukuje) do teplejšího svrchního pláště. Tělesa eklogitů z této lokality a z okolních hřebenů Krušných hor jsou pozůstatky saxothuringické oceánské kůry, která se v době variské kolize od severu zasouvala do svrchního pláště pod tepelsko-barrandienskou oblast Českého masívu.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ