Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

SP1 Syenit

SYENIT

SYENIT-detail

mapka

LOKALITA: Rtišovice

TYP HORNINY: hydrotermální metasomatit (původně hlubinná vyvřelá kyselá)

STRATIGRAFIE: středočeský pluton

STÁŘÍ: odpovídá stáří středočeského plutonického komplexu (360-335 mil. let)

SLOŽENÍ: Jedná se o mírně kyselou, alkáliemi bohatou vyvřelou horninu, jejíž chemické a minerální složení bylo pozměněno mladšími procesy. Je tvořena zejména růžovým albitem s příměsí šedozeleného chloritu a bílého kalcitu. Růžové zbarvení albitu i celé horniny je způsobeno jemně rozptýleným hematitovým pigmentem (Fe2O3).

VZNIK: Původně běžný granit tzv. okrajového typu středočeského plutonického komplexu byl vystaven působení horkých roztoků vystupujících podél lokálních zlomů a puklinových systémů. Působením roztoků výrazně změnilo chemické složení horniny - ubylo oxidu křemičitého, oxidu draselného, přibylo však oxidu sodného, oxidu uhličitého a vody. Z minerálního hlediska byl vyloužen křemen a běžné živce (draselný živec a sodno-vápenatý živec) byly nahrazeny albitem a karbonáty, z biotitu vznikl chlorit. Proces takovéto přeměny se nazývá hydrotermální alterace.

VYUŽITÍ: kámen pro jemnou kamenickou výrobu, dekorační a stavební kámen

Vzorek byl získán laskavostí pana JUDr. Pavla Kavínka, Rtišovice.

Další horniny:

SYENIT - GRANODIORIT - GRANODIORIT - DURBACHIT - DIORITOVÝ PORFYR - GRANODIORIT - GRANIT/ŽULA - GRANODIORIT - GRANODIORIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ