Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

SP4 Durbachit

DURBACHIT

mapka

LOKALITA: Vepice

TYP HORNINY: hlubinná vyvřelá kyselá

STRATIGRAFIE: středočeský pluton, typ Čertovo břemeno

STÁŘÍ: Radiometrické stáří krystalizace bylo metodou U-Pb stanoveno na 340 mil. let.

SLOŽENÍ: Hlavními minerály durbachitů jsou zonální porfyrické vyrostlice (krystaly) draselného a sodno-vápenatého živce, shluky tmavé slídy (biotitu) a amfibolu (aktinolitu), zřídka se vyskytují zbytky diopsidického pyroxenu. V mezerách mezi hlavními minerály se nachází křemen. Z akcesorických (tj. v nepatrném množství se vyskytujících) minerálů je přítomen zejména apatit, zirkon, monazit a rutil.

VZNIK: V rámci celosvětové geologie se jedná o značně anomální a zvláštní hlubinnou vyvřelou horninu granitového charakteru. Její vznik je omezen na hlubší části kontinentální kůry. Vznik je v současnosti interpretován jako výsledek interakce a mísení bazických magmat jakožto produktu částečného tavení svrchních částí pláště a běžných korových magmat leukogranitového složení. V rámci středočeského plutonického komplexu reprezentuje relativně mladší magmatické těleso, které strukturně odráží výzdvih (tzv. exhumaci) moldanubického orogenního kořene. (Orogenní kořen je spodní část kůry v místě největšího ztluštění kůry, ke kterému dochází při kolizi.)

VYUŽITÍ: kamenivo na dekorační a stavební účely

Další horniny:

SYENIT - GRANODIORIT - GRANODIORIT - DURBACHIT - DIORITOVÝ PORFYR - GRANODIORIT - GRANIT/ŽULA - GRANODIORIT - GRANODIORIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ