Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

SP5 Dioritový porfyr

DIORITOVÝ PORFYR

DIORITOVÝ PORFYR-detail

mapka

LOKALITA: Dolní Hbity-Jelence

TYP HORNINY: hlubinná vyvřelá žilná kyselá

STRATIGRAFIE: středočeský pluton

SLOŽENÍ: jemnozrnná žilná hornina dioritového složení s biotitickými
uzavřeninami

VZNIK: Žilné horniny různého složení, tvořící jednotlivé žíly nebo shluky žil tzv. žilné roje, představují nejmladší magmatická tělesa v oblasti středočeského plutonu, která pronikají staršími tělesy žul a jsou spjata s roztahováním (extenzí) zemské kůry, k němuž docházelo již po utuhnutí a zchladnutí celého plutonu.
Žíly často tvoří protažená a strmě či středně ukloněná deskovitá tělesa, která vznikla vyplněním puklin ve starších granitoidech. Tyto pukliny vznikají vždy kolmo k maximálnímu tahu (extenzi)

VYUŽITÍ: dříve těžena z drobných výchozů jako materiál pro stavební účely

žíly v puklinách

Vzorek byl získán laskavostí zastupitelstva obce Dolní hbity.

Další horniny:

SYENIT - GRANODIORIT - GRANODIORIT - DURBACHIT - DIORITOVÝ PORFYR - GRANODIORIT - GRANIT/ŽULA - GRANODIORIT - GRANODIORIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ