Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U2 Vápenec

VÁPENEC

VÁPENEC-detail A

VÁPENEC-detail B

mapka

LOKALITA: Lochkov

TYP HORNINY: usazená, mikritický vápenec (kalový) s bioklasty (úlomky schránek), hlíznatá textura a stopy tlakového rozpouštění (stylolity)

STRATIGRAFIE: barrandien, pražské souvrství

STÁŘÍ: starší prvohory, devon, stupeň prag (cca 400 mil.let)

POZICE ČESKÉHO MASÍVU V DOBĚ VZNIKU „hlíznatého“ VÁPENCE

mapa

VZNIK: Hornina vznikla v prostředí mělkého tropického moře (cca 20° jižní šířky, na severním okraji kontinentu Gondwana) v hloubce několika desítek až stovek metrů pod dosahem bouřkového vlnění. Hlíznatá textura vznikla po pohřbení sedimentu rozpouštěním, migrací a novým vysrážením uhličitanu vápenatého (ve formě kalcitu), čímž došlo k částečnému oddělení karbonátové složky (hlízy) a jílové složky v sedimentu.

schéma

Rozpouštění karbonátů

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ