Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U3 Vápenec

VÁPENEC

mapka

LOKALITA: Lochkov

TYP HORNINY: usazená, mikritický (kalový) vápenec s bioklasty (úlomky schránek), hlíznatá textura a stopy tlakového rozpouštění (stylolity)

STRATIGRAFIE: barrandien, pražské souvrství

STÁŘÍ: starší prvohory, devon, stupeň prag (cca 400 mil.let)

POZICE ČESKÉHO MASÍVU V DOBĚ VZNIKU „hlíznatého“ VÁPENCE

mapa

VZNIK: Hornina vznikla v prostředí mělkého tropického moře (cca 20° jižní šířky, na severním okraji kontinentu Gondwana) v hloubce několika desítek až stovek metrů pod dosahem bouřkového vlnění. Červená barva je způsobena přítomností oxidů železa (hematitem), jejichž zdrojem byly pravděpodobně zvětraliny na přilehlé pevnině. Hlíznatá textura vznikla po pohřbení sedimentu rozpouštěním, migrací a novým vysrážením uhličitanu vápenatého (ve formě kalcitu), čímž došlo k částečnému oddělení karbonátové složky (hlízy) a jílové složky v sedimentu. Stylolity vznikly působením tlaků na zpevněný sediment během variské kolize (vrásnění).

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ