Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U4 Vápenec

VÁPENEC

mapka

LOKALITA: Barrandovské terasy

TYP HORNINY: usazená mikritický (kalový) vápenec s bioklasty (úlomky schránek); hlíznatá textura

STRATIGRAFIE: starší prvohory, devon, pražské souvrství, stupeň prag

POZICE ČESKÉHO MASÍVU V DOBĚ VZNIKU „hlíznatého“ VÁPENCE

STÁŘÍ: cca 400 milionů letmapa

VZNIK: Hornina vznikla v prostředí mělkého tropického moře (cca 20° jižní
šířky, na severním okraji kontinentu Gondwana) v hloubce několika desítek až stovek metrů pod mořskou hladinou v klidném prostředí pod dosahem bouřkového vlnění. Hlíznatá textura vznikla po pohřbení sedimentu rozpouštěním, migrací a novým vysrážením uhličitanu vápenatého (ve formě kalcitu), čímž došlo k částečnému oddělení karbonátové složky (hlízy) a jílové složky v sedimentu.

schránky

 

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ