Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U5 Pískovec

PÍSKOVEC

PÍSKOVEC-detail APÍSKOVEC-detail BPÍSKOVEC-detail C

mapka

LOKALITA: lom Lány (Trutnov)

TYP HORNINY: usazená, pískovec

STRATIGRAFIE: podkrkonošská pánev, trutnovské souvrství

STÁŘÍ: mladší prvohory, perm, stupeň saxon (cca 290 mil.let)

VZNIK: Šikmé zvrstvení, vzniklo jako záznam ukládání vrstev písku na spádové straně velké duny v korytě řeky, která před cca 290 mil. lety tekla v oblasti dnešního Trutnova. Písek byl po dně řeky transportován v podobě dun, především během povodní (obr. 13, obr.19, foto U5 detail A). Skutečnost, že svrchní část dun je seříznuta erozivní plochou, ukazuje na pokles hladiny vody. Nad touto plochou byla uložena vrstva jílu, což vypovídá o následném usazení vrstvy bahna z klidné vody zbývající v řece po povodni. Rozpraskání vrstvy jílovce do sítě polygonálních prasklin zvýrazněných na ploše kamene odvrácené od cestičky (detail B) hrubozrnějším materiálem je dokladem o vyschnutí říčního koryta. Epizody vysychání a usazování (detail C) se několikrát opakovaly, o čemž svědčí skutečnost, že erodováné a opracováné útržky jílovcové vrstvy se vyskytují v několika úrovních .
V tzv. trutnovském souvrství, odkrytém v lomu Lány a na dalších místech trutnovska a náchodska, existuje mnoho dokladů pro velké výkyvy srážek a ve vodnatosti řek v prostředí subtropické polopouště, jíž byl Český masiv v období permu (tehdy se nacházel v oblasti kolem 10° severní šířky).

Vzorek byl získán laskavostí firmy Krákorka a.s.

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC- PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ