Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U7 Slepenec

Slepenec

Slepenec - detail 

mapka 

LOKALITA: uhelný lom Jiří u Sokolova

TYP HORNINY: usazená, slepenec

STRATIGRAFIE: sokolovská pánev, novosedelské souvrství

STÁŘÍ: třetihory, oligocén, asi 24 miliónů let

SLOŽENÍ: křemen, úlomky hornin

VZNIK:  V pískovci složeném převážně z křemenných zrn „plavou“ až 20 cm velké valouny křemene (bílé) a valouny i ostrohranné bloky hornin metamorfovaných hornin (turmalinitů, místy i svorových rul a kvarcitů). Takovéto textuře, kdy se velká zrna navzájem nedotýkají se říká podpůrná textura matrix (zde jemnozrnná písčitá hmota). Textura je typická pro sedimentaci z gravitačních proudů typu úlomkotoků, v nichž hlavní hybnou silou proudu je gravitace a velké úlomky jsou unášeny díky hustotě kašovité hmoty proudu. Úlomkotoky se vyskytují v situacích kombinujících dostatek sedimentárního materiálu, např. zvětralých hornin či sutí, prudké změny průtoku (povodně či tání ledu) a nestabilní svahy. To je velmi časté například při aktivních zlomech, jako zřejmě v tomto případě, kdy docházelo k aktivní pohybům na zlomech, v období utváření riftových příkopů.

Vzorek byl získán laskavostí firmy Sokolovská uhelná a.s., výběr zprostředkoval RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

   

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ