Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V11 Ryolit

RYOLIT

mapka

LOKALITA: Malé Žernoseky (Litoměřice)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá kyselá

STRATIGRAFIE: limnický permokarbon, roudnická pánev

STÁŘÍ: Stáří ryolitů spadá do doby vzniku a vývoje sedimentárních pánví svrchního karbonu (320-300 mil. let).

SLOŽENÍ: Jedná se o kyselou, alkáliemi velmi bohatou vulkanickou horninu s vysokým podílem vulkanického skla. Ryolit obsahuje vyrostlice křemene, kyselého sodno-vápenatého živce, draselného živce (ortoklasu a sanidinu). Vedlejšími minerálními součástmi bývají mafické minerály (biotit, pyroxen, amfibol). Ryolity často obsahují polohy pyroklastického materiálu (sopečných vyvrženin).

VZNIK: Vulkanismus ve svrchním karbonu souvisí s extenzí (roztahováním) kůry v závěru variské kolize (variského vrásnění). Během vrásnění stlačovaná kůra se začala po jeho ukončení opět roztahovat, což umožnilo vystoupit na povrch silně diferencovaným (rozrůzněným) a korovým materiálem kontaminovaným magmatům - ryolitům.

VYUŽITÍ: kámen pro hrubou kamenickou výrobu, drcené kamenivo

Vzorek byl získán laskavostí firmy KUBO s.r.o.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLIT - FONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ