Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V12 Fonolit

Fonolit

Fonolit - detail

mapka 

LOKALITA: Ústí nad Labem (lom Mariánská hora)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: neovulkanity Českého středohoří

STÁŘÍ: 26,5 mil. let podle radiometrického datování

SLOŽENÍ: Výlevná hornina, která se skládá hlavně ze sanidinu (K-živec), plagioklasu, sodalitu, klinopyroxenu, titanitu, magnetitu a apatitu. Dutinky jsou vyplněny sběratelsky atraktivními minerály jako je natrolit, analcim, apofylit nebo kalcit.

VZNIK: Magma fonolitového složení proniklo mezi křídové vrstvy, kde pod povrchem utuhlo a vytvořilo těleso kloboukovitého tvaru tzv. lakolit. Toto asi 1 km široké těleso bylo pozdějšími povrchovými procesy obnaženo a rozděleno údolím Labe na dvě části.
Dutinky vyplněné minerály bílé barvy představují původní bubliny vytvořené plyny, které po utuhnutí magmatu unikly pryč. Do dutinek vnikly roztoky s rozpuštěnými. látkami, z kterých dalším ochlazováním krystalizovaly minerální výplně dutinek.

VYUŽITÍ:
kámen pro hrubou kamenickou výrobu, drcené kamenivo

Vzorek byl získán laskavostí firmy DOBET, s.r.o., výběr zprostředkoval ing. Ladislav Žid.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLIT -  FONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ