Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V5 Čedič/Bazalt

ČEDIČ/BAZALT

 

ČEDIČ/BAZALT-detail A

ČEDIČ/BAZALT-detail B

mapka

LOKALITA: Soutěsky (Benešov nad Ploučnicí)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: neovulkanity Českého středohoří

STÁŘÍ: Radiometrické stáří krystalizace těchto výlevných (vulkanických) hornin Českého Středohoří spadá do období svrchní eocén-spodní miocén (40-18 mil. let).

SLOŽENÍ: Jedná se o výlevnou horninu. Základní skupinou minerálů tohoto olivinického čediče je bazický sodno-vápenatý živec (anortit), Ca-pyroxen, Mg-Fe pyroxen a olivín. Jako vedlejší minerální součásti v hornině vystupují amfibol, biotit, alkalický živec a foidy. Hlavními akcesorickými minerály čedičů jsou ilmenit a magnetit.

VZNIK: Čediče na této lokalitě vznikly třetihorní vulkanickou činností. Třetihorní vulkanismus v Českém masivu byl spojen s riftingem (roztahováním) zemské kůry. Toto roztahování kůry bylo provázeno jejím prohřátím. Následkem toho došlo k natavení plášťových hornin (peridotitů) a jejich výstupu k povrchu. Tento geologický vývoj v severozápadní části Českého masivu časově spadá do období alpinské kolize (alpinských horotvorných procesů) v jižní a jihovýchodní části Evropy. Sloupcovitá odlučnost vzniká účinkem vnitřního napětí při ochlazování provázeném krystalizací a smršťováním horniny. Osa sloupců je kolmá k ploše chlazení tj. k povrchu.

VYUŽITÍ: kámen pro hrubou kamenickou výrobu, drcené kamenivo

Vzorek byl získán laskavostí firmy Weiss s.r.o.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ