Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V6 Bazalt

BAZALT

BAZALT-detail

mapka

LOKALITA: Žiar nad Hronom, Slovenská republika

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: středoslovenské neovulkanity Západních Karpat, vulkanity Kremnických vrchů, komplex vulkanitů Šibeničného vrchu

STÁŘÍ: třetihory, neogén, stupeň panon

SLOŽENÍ: Hornina tmavé, šedočerné barvy, vyrostlice sodno-vápenatého živce, pyroxenu, ojediněle olivínu, Základní hmota je doleriticko-trachytická tvořená zrny sodno-vápenatého živce, pyroxenu, olivínu a magnetitu.

VZNIK: Komplex vulkanitů Šibeničného vrchu obsahuje pozůstatky bazaltoidního až bazalto-andezitového vulkanismu náležejícího k alkalicko-vápenatému typu středoslovenských vulkanitů, které prorážejí starší vulkanity ryolitového typu jastrabského souvrství. Vulkanická činnost započala vytvořením kužele ze sopečných vyvrženin, který byl poté proniknut a rozrušen bazaltovým tělesem Šibeničného vrchu. Těleso utuhlo převážně pod povrchem a pouze v menší míře se vylilo jako lávový proud.

Vzorek byl získán laskavostí pana RNDr. Ladislava Šimona, Ph.D., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ