Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V7 Nefelinický bazanit

NEFELINICKÝ BAZANIT

NEFELINICKÝ BAZANIT-detail

mapka

LOKALITA: Nová Baňa (kamenolom Brehy u Nové Bani, Slovenská republika)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: Vulkán Putikov vŕšok je nejmladší vulkán v Západních Karpatech a v celé střední Evropě.

STÁŘÍ: čtvrtohory, pleistocén, 102 000 ± 11 000 let - počáteční stádium interglaciálu Eem

SLOŽENÍ: Černá až šedočerná barva, kompaktní struktura, vyrostlice zeleného amfibolu, černého pyroxenu, nazelenalého olivínu a lesklých jehlic živce, Základní hmotu tvoří sodno-vápenatý živec, olivín, pyroxen, rudný pigment a nefelín. Analcim a vulkanické sklo se vyskytují jen v nepatrném množství.

VZNIK: Vulkán Putikov vŕšok náleží k projevům alkalického bazaltového vulkanismu, nacházejícího se v blízkosti Nové Bane v západní části Štiavnických vrchů. Vulkanickou činností vznikl sopečný kužel, lávový proud a pseudokrátery. Vývoj kuželu provázel výlev lávy. Láva se pohybovala od kuželu ve směru původní Chválenské doliny na sever k řece Hron v délce asi 3,2 km. Čelo lávových proudů se dnes nachází na východním okraji Nové Bane. Lávové proudy v této oblasti spočívají na terasových sedimentech Hronu. Styk lávy se zvodnělými terasovými sedimenty zapříčinil vznik pseudokráterů - t.j. druhotných kuželů malých rozměrů. Lávové proudy jsou charakteristické blokovitě- deskovitě-lavicovitou odlučností. Lávy mají masivní charakter a jsou typu Aa.

Vzorek byl získán laskavostí pana RNDr. Ladislava Šimona, Ph.D., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ