Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V8 Amfibolický andezit

AMFIBOLICKÝ ANDEZIT

AMFIBOLICKÝ ANDEZIT-detail

mapka

LOKALITA: Bzenica (kamenolom Sokolec 1 km vých. od Bzenice, Slovenská republika)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: neovulkanity Západních Karpat, štiavnický stratovulkán

STÁŘÍ: třetihory, neogén, stupeň sarmat

SLOŽENÍ: Amfibolicko-hyperstenický andezit je šedý až světlešedý; navětralý je skvrnitý a světlehnědý. Na jednom ze vzorků andezitu je patrné rozpukání do malých kostek. Jedná se o tzv. autoklastickou brekciaci, ke které došlo po utuhnutí materiálu jeho dalším namáháním - pohybem lávového proudu. Vyrostlice jsou tvořeny sodno-vápenatým živcem, hyperstenem, amfibolem a biotitem. Základní hmota je mikroliticko-zrnitá až mikroalotriomorfně zrnitá z části nahrazená křemenem a hematitem.

VZNIK: V období třetihor (báden sarmat) se v západní části středoslovenké neovulkanické oblasti vytvořil rozsáhlý a svým složením velmi pestrý štiavnický stratovulkán. Během vývoje tohoto andezitového stratovulkánu vznikla přibližně elipsovitá kaldera o rozměrech 18 x 22 km, další tělesa utuhla pod povrchem (pně, žíly). Tuhnutí podpovrchových těles provázely zrudňovací procesy, které vyústily v žilnou mineralizaci polymetalických rud a drahých kovů. Po ukončení vulkanické aktivity došlo ve střední části propadlé kaldery k jejímu vyklenování a následnému vzniku asymetrické hrásťové struktury. Stratovulkán zaujímá plochu více než 2 000 km2 a rozměry kaldery ho řadí na první místo v rámci karpatsko-balkánského vulkanického oblouku.

Vzorek byl získán laskavostí pana RNDr. Ladislava Šimona, Ph.D., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ