Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V9 Pyroxenický andezit

PYROXENICKÝ ANDEZIT

PYROXENICKÝ ANDEZIT-detail

mapka

LOKALITA: Kamenec pod Vtáčnikom (kamenolom asi 3 km jižně od Nováků, Slovenská republika)

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá, lávový proud

STRATIGRAFIE: středoslovenské neovulkanity Západních Karpat, vtáčnické souvrství stratovulkánu Vtáčnik

STÁŘÍ: třetihory, neogén, stupeň sarmat

SLOŽENÍ: Hornina má tence deskovitou odlučnost. Andezit je šedý, celistvý místy též mírně pórovitý nebo sklovitý, středně až jemně zrnitý. Vyrostlice jsou tvořeny hyperstenem, augitem, sodno-vápenatým živcem, magnetitem a opakními minerály. Základní hmota je hyalopilitická a mikrolitická.

VZNIK: Horniny reprezentují pozůstatek sarmatského vtáčnického stratovulkánu, který se nachází v nadloží rozptýlených vulkanitů a vulkano-sedimentárních souvrství bádenu až sarmatu, navazujících na výplň Hornonitranské kotliny. Vtáčnické souvrství plošně zaujímá 60 % území vtáčnického stratovulkánu. Vystavené exponáty kamenů pocházejí z lávového proudu. Mocnost proudu byla asi 200 m. Lávový proud má typickou laminovanou, deskovitou, lavicovitou a blokovitou odlučnost. Charakteristické je pro něj také to, že v jeho spodní a svrchní části jsou vyvinuty mocné lávové brekcie - rozlámané části horniny.

Vzorek byl získán laskavostí pana RNDr. Ladislava Šimona, Ph.D., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ