Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Sociální komise

Status sociální komise

 

Pravidla hospodaření (Přikaz ředitele 4/2016)

 

Rozpočet SF 2017

Rozpočet SF 2016

 

Čerpání SF 22.11.2016

 

Zápisy z jednání Sociální komise (12.8.2014, 5.12.2014, 9.2.2015, 26.3.2015, 3.12.2015, 10.2.2016, 29.2.2016, 27.5.2016, 19.9.2016, 10.11.2016, 23.3.2017, 5.5.2017, 26.6.2017, 15.11.2017

 

Složení:

Předsedkyně

J. Doubravová (Seismické oddělení)

 

Členové

K. Bohovyčová (Technicko hospodářská správa)

H. Grison (Geomagnetické oddělení)

H. Hanzlíková (Geomagnetické oddělení)

R. Kincler (Geotermické oddělení)

M. Machek (Oddělení tektoniky a geodynamiky)

J. Minář (Technicko hospodářská správa)

L. Špičáková (Oddělení tektoniky a geodynamiky)

L. Vecsey (Seismické oddělení)

 

Máte-li jakoukoliv připomínku, podnět či návrh na využití prostředků sociálního fondu obraťte se na zástupce vašeho oddělení či pište na SocKom[zavinac]ig.cas.cz

 

Možnosti finančních příspěvků ze sociálního fondu

 

Příspěvek na stravování

Sociální fond ze svého rozpočtu přispívá každému zaměstnanci, který o to projeví zájem částkou 25,- Kč za každý pracovní den, kromě služební cesty a dovolené. Při sníženém úvazku a jinak smluvně definované práci doma lze získat příspěvek pouze na dny, kdy je pracovník fyzicky na pracovišti po dobu minimálně 4 hodin. Příspěvek je prováděn formou stravenky (Chèque Déjeuner) v hodnotě 80,- Kč (25,- Kč ze sociálního fondu, 25,- Kč z rozpočetu GFÚ, 30,- Kč doplatek zaměstnance formou stržení z platu).

 

Chata Rokytnice

Termíny pobytů se rezervují u paní Jitky Zelenkové (linka 378, zelenkova[zavinac]ig.cas.cz) v pokladně GFÚ. V případě nemožnosti nastoupit na rekreaci v daném termínu, rušte prosím rezervace co nejdříve, aby uvolněná místa bylo možno nabídnout jiným zájemcům. Platba se provádí u pí. Zelenkové po návratu z rekreace.

Ceník

 

Pravidla rezervace:

Protože je chata rekreačním zařízením GFÚ, přednost mají zaměstnanci ústavu, zbytek kapacity je pak možno doplnit nezaměstananci. Obecně platí, kdo si dřív ze zaměstnanců daný termín zarezervuje, má na něj nárok. Výjimku tvoří rezervace na školní jarní prázdniny, kdy startovním datem pro rezervace termínů v následujícím kalendářním roce, je vždy 5. září roku běžícího. Zaměstnanci, kteří rezervaci na již obsazený termín učinili později, budou vedeni jako náhradníci. Je též nastaveno pravidlo "spravedlivé" možnosti rekreace pro ty, na které se v exponovaných termínech v jednom roce nedostalo - ti budou upřednostněni v roce příštím. Apelujeme na zaměstnance, aby v případě nadměrného zájmu o rekreaci v exponovaných termínech upřednostnili vzájemnou dohodu.

 

 

Příspěvek na tábory pro děti do 15 let:

Maximální výše příspěvku na jedno dítě v daném kalendářním roce je 2000,- Kč. Příspěvěk se může čerpat na víckrát (např. zvlášť na zimní a letní tábor).

Co musím udělat, abych příspěvek dostal?

 

Příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v rámci GFÚ

Pokud máte v úmyslu se svými kolegy uspořádat nějakou společnou akci a chcete účast na ni nabídnout všem kolegům z GFÚ obraťte se na člena komise či napište na SocKom[zavinac]ig.cas.cz a požádejte o finanční podporu vaší aktivity ze sociálního fondu.

Prostředky na tyto aktivity budou rezervovány vždy do konce října. Pokud do té doby nebudou vyčerpány nebo rezervovány na akce naplánované po konci října, budou využity na nákup benefitních poukázek pro všechny zaměstnance.

 

Tradičně pořádané akce s podporou sociálního fondu:

Výstavy – Cyklus Setkávání (organizuje A. Špičák)

              – Spořilovský salón (organizuje J. Zedník)

Setkání současných a bývalých zaměstnanců

Geofyzikální běh

Zájezd zaměstnanců GFÚ

 

Mikulášský dárek

Pro děti zaměstnanců do 15 let (18 let v případě studujících) má každé dítě nárok na příspěvek ve formě stravenek v hodnotě 200,- Kč.

 

Finanční půjčky

Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků sociálního fondu půjčku.

Na bytové účely do výše 50 000,- Kč.

V sociální nouzi do výše 20 000,- Kč a při živelné pohromě do výše 50 000,- Kč.

 

Sociální výpomoc

Zaměstnanec či pozůstalý může zažádat o finanční výpomoc do výše 15 000,- Kč v tíživé sociální situaci a 30 000,- při živelní pohromě.

 

Životní a pracovní jubilea

Při životních a pracovních jubileích se zaměstnanci vyplácí ze SF odměna 3 000,- Kč.

Při odchodu do důchodu se zaměstnanci vyplácí odměna 6000,- Kč (3 000,-Kč ze SF).

(Příkaz ředitele 4/2016)

 

Půjčovna sportovního a turistického vybavení

Podívejte se na seznam dostupného vybavení

 

Provoz tenisového kurtu

Informace a dotazy tykající se tenisového kurtu směřujte na Jana Zedníka jzd@ig.cas.cz. Pravidla provozu jsou zde.

 

 

Co musím udělat, abych dostal příspěvek pro děti na tábor?

Postup pro získání příspěvku na tábor je následující: Pracovník/rodič si nechá předem vystavit od organizátorů tábora doklad na zaplacení (fakturu) pro GFÚ s patřičnými náležitostmi (IČO apod.), jménem a datem narození dítěte, datem konání/délkou tábora. Tento doklad dá k zaplacení GFÚ a podepíše "Dohodu o srážkách ze mzdy". GFÚ zaplatí celou částku. Rozdíl mezi celkovou částkou a příspěvkem ze SF bude následně zaměstnanci stržen z výplaty.

 

Pravidla provozu tenisového kurtu

Pravidla používání tenisového kurtu Geofyzikálního ústavu

1. Hra se objednává předem ve vrátnici Geofyzikálního ústavu. Hrací doba je 1.5 hodiny v době od 8.00 do 20.00 hodin. V pracovní dny od 15.30 do 18.30 hodin je tenisový kurt rezervován pro pracovníky Geofyzikálního ústavu (GFÚ), Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA) a Astronomického ústavu (AÚ). Na tuto dobu se nepřijímají žádné objednávky mimoústavních hráčů. Pro ostatní hodiny se přijímají objednávky na hru podle pořadí, v jakém přicházejí. Není dovoleno si objednat více jak 2 hrací doby za sebou. V případě, že hráči nemohou v objednané době hrát, je nutno co nejrychleji objednávku telefonicky nebo osobně zrušit. Při opakovaném neodhlášení kurtu budou hráči zařazeni na seznam osob, jimž je zakázán přístup na kurt pro tuto sezónu. Pokud hráči nenastoupí do 15 minut po začátku objednaného času, může být kurt využit pro jiné zájemce.

2. Na kurtu i v areálu GFÚ je nutné zachovávat přiměřený klid. Jste na pozemku vědeckého ústavu! Na kurtě se smí zdržovat pouze 2-4 hrající osoby bez doprovodu. Není dovoleno vodit psy do areálu ústavu. Na odložení věcí a šatů je možno využít šatničku v levé části dřevěného přístavku. Hra na kurtě je na vlastní nebezpečí.

3. Kurt je třeba před hrou a v případě potřeby i během hry řádně pokropit. Při opakovaném nepokropení kurtu budou hráči z areálu vykázáni a bude jim přístup pro tuto sezónu zakázán. Válcovat kurt lze jen po domluvě se správcem kurtu (šikmo v úhlu 45 stupňů k čarám, aby nedošlo k jejich vyboulení).

Při kropení je třeba dbát opatrnosti vzhledem k sousední budově. Hráč, který způsobí jakoukoli škodu, ji musí nahradit.

4. Po každé hře je třeba kurt důkladně zamést.

5. Udržujte čistotu kolem kurtu i v šatničce.

Praha, 3. května 2016

Jan Zedník, správce kurtu

tel: 267 103 015

 

 

 

PřílohaVelikost
rozpočet 2016.pdf80.85 KB
Příkaz ředitele č.4-2016.PDF1.28 MB
Seznam sportovních potřeb k zapůjčení.pdf33.61 KB
zapis 2014_8_12.pdf70.57 KB
zapis 2014_12_5.pdf79.44 KB
zapis 2015_2_9.pdf88.73 KB
zapis 2015_3_26.pdf82.62 KB
zapis 2015_12_3.pdf154.42 KB
zapis 2016_2_10.pdf111.19 KB
zapis 2016_2_29.pdf122.5 KB
zapis 2016_5_27.pdf101.16 KB
zapis 2016_9_19.pdf33.47 KB
Rokytnice cenik.pdf17.98 KB
Rozpocet cerpani 22-11-2016.pdf138.38 KB
statu soc komise - pril 7 org radu GFU.pdf117.58 KB
zapis soc kom 2016_10_11 final.doc21 KB
zapis 2017_03_23.pdf43.16 KB
zapis 2017_03_23_Priloha 1 rozpocet FKSP_17.xls12 KB
zapis 2017_03_23_Priloha 2 Stavebne technicky pruzkum.pdf710.58 KB
zapis 2017_05_05.pdf104.94 KB
zapis_2017_06_26.pdf61.97 KB
zapis_2017_11_17.doc29 KB