Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovské expedice 19. 10. 2017

 

MARTINA ULVROVÁ
(Université Claude Bernard, Lyon 1, Francie)

 

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ DYNAMIKY
KONTINENTÁLNÍCH RIFTOVÝCH ZÓN

 

 

Uspořádání litosférických desek na povrchu Země je výsledkem jejich cyklického spojování, oddělování a opětovných kolizí. Přednáška se zaměří na proces tzv. riftingu, vedoucí k dělení desek s kontinentální litosférou. Ke zkoumání tohoto problému byl použit dvourozměrný numerický model Země. Model pracuje s prouděním hmot  (konvekcí) v rámci celého zemského pláště a realisticky simuluje chování litosférických desek a jejich rozhraní, i jejich časový vývoj. Ke vzniku riftových zón a následnému rozdělení kontinentů podél nich dochází spontánně, prostřednictvím tahu desky v subdukční zóně v důsledku konvekčních proudů, díky bazálnímu tření na rozhraní mezi astenosférou a litosférou, a v důsledku sil působících na středooceánských hřbetech. Výsledky numerického modelování umožnily lépe porozumět dynamickým procesům, které vedly ke změnámv pozicích litosférických desek v geologické minulosti.

Mezi další témata, na která se přednáška zaměří, patří charakteristika dynamiky procesu riftingu a časové škály jednotlivých fází separace kontinentů. Model mimo jiné predikuje zpomalení deskových pohybů těsně po rozdělení kontinentálního bloku, což je v souladu s chováním pozorovaným při separaci Austrálie a Antarktidy před 85 miliony let nebo oddělení Grónska a euroasijské desky před 60 miliony let.

 

Datum: 19. 10. 2017 v 16:00 hodin

Místo: přednáškový sál Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Adresa: Boční II / 1401, Praha 4

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.