Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

ČSSD 2009

Česko-Slovenské Seismologické Dny 2009

Pension Atlantida, Živohošť, Slapy

9. - 11. června 2009

Organizátor: Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Zúčastněné instituce:
Katedra geofyziky MFF UK Praha
Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha
Ústav fyziky Země MU Brno

Vložné (ubytování a plná penze - 2500,- Kč)Program:
Úterý 9. 6. 2009

09:00 - 12:00   Příjezd a ubytování účastníků

12:00 - 14:00   Oběd

14:00 - 16:00   Vybrané referáty o lokální seismicitě

Průmyslově indukovaná seismicita

T. Fischer: Seismicita doprovázející hydrofrakční procedury v naftových a plynových vrtech

J. Horálek: Seismicita vyvolaná injektážemi v podzemním geotermálním výměníku Soultz

Lokální přirozená seismicita

P. Špaček (ÚFZ MU Brno, ÚSMH AV, Energoprůzkum): Seismická a tektonická aktivita v jižních Čechách: včera, dnes a zítra

J. Málek (ÚSMH AV): Skupinové stanice pro identifikaci velmi slabých zemětřesení

Přestávka


16:30 - 18:00  Seminář doktorandů a mladých I

P. Adamová: Modelování seismického ohniska pomocí momentů vyšších řádů

D. Červinková (MFF UK): Studium momentového tenzoru zemětřesení Mw 6.3; Řecko 8.6. 2008

L. Fojtíková (GFÚ SAV): Fokálne mechanizmy a tektonické napatie v ohniskovej oblasti Dobra Voda

18:30   Večeře

Středa 10. 6. 2009

08:00   Snídaně 09:00 – 12:00    Debatní dopoledne na téma sběr seismických dat

J. Zedník: struktura a fungování seismické služby v GFÚ AV

J. Pazdírková (ÚFZ MU Brno):      dtto v ÚFZ MU

A. Cipciar (GFÚ SAV):                dtto v GFÚ SAV

12:00 - 14:00   Oběd

14:00 - 17:30   Seminář doktorandů a mladých II

P. Hrubcová: Modely Českého masívu z dat refrakčních experimentů

H. Karousová: Třírozměrné rychlostní modely kůry Českého masívu

P. Cigánik (MFF UK): Data zo seizmickych refrakcných experimentov v Západných Čechách

Přestávka

J. Michálek: Analýza podobnosti seismogramů - aplikace na data z oblasti Nového Kostela, západní Čechy

R. Gazdová (ÚSMH AV): Povrchové vlny v širokém pásmu frekvencí

H. Munzarová: Srovnani polo-automatomaticky a manuálně měřených časů příchodu seismických vln zaregistrovaných při pasivních experimentech (RETREAT, Itálie)

18:30   Slavnostní večeře

Čtvrtek 11. 6. 2009

08:00   Snídaně

09:00 - 12:00   Debatní dopoledne: hazard, makroseismika, mezinárodní experimenty...

12:00 - 12:30   Diskuse, zakončení ČSSD2009

12:30   Oběd

14:00   Odjezd účastníků