Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Projekty

GAP210/12/1491Fyzikální procesy v zemětřesném ohnisku: od mikrozemětřesení k makrozemětřesením2012 - 2016
GAP210/12/2235Modely seismického zdroje: mezi dvojitým dipólem a momentovým tenzorem2012 - 2015
GAP210/12/2336Zemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy)2012 - 2016
GAP210/12/2381Integrovaná anisotropní tomografie Evropské litosféry a svrchního pláště2012 - 2016
LH12041Oscilace mořské hladiny a změny atmosférických koncentrací CO2 během vrcholného skleníkového klimatu (cenoman-turon, pánev Western Interior)2012 - 2015
QJ1230319Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území2012 - 2015
GAP210/11/0117Šíření seismických vln ve složitých prostředích - perturbační přístupy II2011 - 2014
GAP210/11/0183Monitorování podzemních teplot jako nástroj porozumění současné změny klimatu2011 - 2015
GAP210/10/0296Modelování zemětřesného ohniska s využitím momentů druhého stupně2010 - 2012
GAP210/10/0554Magnetická speciace atmosferických částic PM1, PM2.5 a PM10 z míst s různou kvalitou ovzduší2010 - 2013
GAP210/10/1728Nestřižné mechanismy: pomocí indukované seismicity k zemětřesením poháněným fluidy2010 - 2013
GAP210/10/1991Nový evropský referenční profil pro studium střednokřídových změn hladiny oceánu, paleoceanografie a paleoklimatu: výzkumný vrt v české křídové pánvi2010 - 2013
GAP210/10/2063Stavba kůry v seismicky aktivní oblasti západních Čech2010 - 2012
GAP210/10/2227Regionální a globální rozložení elektrické vodivosti v zemském plášti z pozemních a satelitních pozorování2010 - 2012
LA10013Aktivity v IUGG 2010-20122010 - 2012
LM2010008CzechGeo/EPOS – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice2010 - 2015
ME10008Rotační seismometry-návrh,konstrukce,kalibrace a polní testování.2010 - 2012
GA205/09/0539Vnitřní deformační stavba a reologie orogenních peridotitů a okolních krustálních hornin2009 - 2012
GA205/09/0540Vznik topazových granitů masivu Krudum2009 - 2011
GA205/09/0724Nestřižné mechanismy - nástroj detekce módu rozrušování2009 - 2011
GA205/09/1170Svrchní plášť pod neovulkanickou zónou Českého masívu: informace z xenolitů a bazaltů2009 - 2012
IAA300120905Dynamika korových fluid v západní části Českého masivu jako indikátor změn napětí2009 - 2012
IAA300120911Společné charakteristiky zemětřesných rojů v oblasti západních Čech/Vogtlandu a rojové seismicity indukované injektáží fluid do geotermálních vrtů Soultz-sous-Forets v Alsasku2009 - 2012
LA09015Aktivity v rámci IAGA2009 - 2012
ME09011Subdukční továrna: vznik zemětřesení a vmísťování magmatu2009 - 2012
OC09070Variabilita kosmického počasí a krátkodobé předpovědi geomagnetické aktivity2009 - 2012
GA205/08/0332Šíření seismických vln ve složitých prostředích - perturbační přístupy2008 - 2010
GA205/08/0767Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber2008 - 2010
GETOP/08/E014Kvantifikace výzdvihu a eroze v Západních Karpatech a přilehlém Českém masívu ve vztahu k transportu sedimentů do aktivních sedimentárních pánví2008 - 2011
IAA300120801Seismické vlny a seismické zdroje v anizotropních prostředích II2008 - 2012
IAA300120805Konečný seismický zdroj západočeských zemětřesení odvozený pomocí stop-fází2008 - 2010
IAA300420805Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách2008 - 2011
LA08036Mezinárodní výzkumný program hlubokého vrtání na kontinentech (International Continental Scientific Drilling Program - ICDP)- členský poplatek za ČR2008 - 2012
GA205/07/0292Základní geoelektrické jednotky na východním okraji Českého masivu jejich kontakt s Karpaty užitím magnetotelurického sondování2007 - 2010
GA205/07/0941Využití půdní magnetometrie pro mapování imisní zátěže v regionálním měřítku (oblast Krušných hor)2007 - 2009
GA205/07/1088Ohárecký rift - jeho hluboká stavba, vznik a geodynamický vývoj2007 - 2011
IAA200120701Nový optimalizační algoritmus ANNO a inverze typických geofyzikálních úloh2007 - 2009
IAA300120701Dlouhodobé měření a analýza dynamiky magnetických částic atmosférického spadu v půdách2007 - 2010
IAA300120703Vliv vnějších nehomogenních zdrojů na elektromagnetické pole Země v oblasti střední a severovýchodní Evropy.2007 - 2010
IAA300120704Numerické modelování hydromagnetických procesů a geodynama v jádře Země2007 - 2011
IAA300120706Modulace amplitudy hemipelagických cyklů: nový nástroj k analýze sedimentární deformace klimatického signálu2007 - 2009
IAA300120709Plášťová litosféra centrální a severní Evropy jako mozaika mikro-kontinentů2007 - 2011
KJB300120702Magmatické stavby v granitových diapirech za statických a dynamických podmínek: integrace experimentálních, terénních a numerických dat.2007 - 2009
KJB301110703Studie vývoje staveb během vmístění vulkanických těles a dynamika jejich chlazení a vzniku puklinových systémů metodami analogového a matematického modelování.2007 - 2008
SP/2E1/153/07Zákonitosti interakce systému voda/hornina/krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice2007 - 2011
GA205/06/0557Elektromagnetická indukce a rozložení elektrické vodivosti v zemském nitru: globální, kontinentální a regionální 3-D nehogmogenní modely2006 - 2008
GA205/06/1181Časové změny podpovrchové teploty v impaktové struktuře Chicxulub2006 - 2008
GA205/06/1780Zemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy2006 - 2008
GA205/06/1823Záznam tektonických procesů a změn mořské hladiny v počátečním stadiu vzniku intrakontinentální pánve: cenoman české křídové pánve2006 - 2008
IAA300120603Dlouhodobé měření a analýza půdních teplot pod různými typy povrchů2006 - 2010
IAA300120606Magnetické vlastnosti částic pevného atmosferického spadu a jejich vztah ke znečištění prostředí2006 - 2009
IAA300120608Krátkodobé a dlouhodobé variace geomagnetického pole: data, analýzy a předpovědi2006 - 2010
IAA300120609Interakce mezi prouděním vodních mas, hydrodynamickými podmínkami sedimentace a relativními změnami hladiny v epikontinentálním průlivu: Česká křídová pánev2006 - 2008
IAA300460602Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí2006 - 2010
KJB3001206013D modelování antropogenních vlivů na teplotní pole pod zemským povrchem2006 - 2008
KJB300120604Identifikace a charakterizace ultra-jemných superparamagnetických částic v půdách2006 - 2008
KJB300120605Štěpení střižných vln - rozšíření metody na přímé vlny S a její aplikace2006 - 2008
2A-1TP1/043Geotermální vrtné ověření struktury Litoměřice pro energetické využití.2006 - 2007
GA203/05/2256Magnetické hydrofilní polymerní mikročástice reagující na vnější stimuly pro lékařství a bioinženýrství2005 - 2007
GA205/05/2182Seismické vlny ve viskoelastických anizotropních prostředích2005 - 2007
IAA300120502Zemětřesné ohnisko konečných rozměrů z momentových tenzorů vyšších stupňů: rozlišení jeho parametrů při nepřesném modelování zemské kůry a pláště2005 - 2008
KJB300120504Nestřižné mechanismy silných zemětřesení z teleseismických záznamů2005 - 2007
1P05LA256Aktivity v rámci IAGA (Mezinárodní asociace geomagnetismu a aeronomie)2005 - 2007
1P05ME778Vztah mezi teplotou vzduchu a půdy ve třech různých klimatických oblastech2005 - 2005
1P05OC031Denní předpovědi geomagnetické aktivity ve středních geomagnetických šířkách2005 - 2007
1QS300120506Rozvoj metod předpovědí kosmického počasí a jeho dopadů na systém ionosféra-atmosféra2005 - 2009
1QS300460551Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb2005 - 2009
GA205/04/0740EMTESZ/CEMES: Hlubinný elektrický model Transevropské sutury2004 - 2006
GA205/04/0746Stochastická interpretace geoelektrických indukčních dat2004 - 2006
GA205/04/0748Hranice anizotropních bloků plášťové litosféry mapované z dat pasivních seismických experimentů ve vztahu ke korové tektonice2004 - 2006
GP205/04/P182Modelování generace geomagnetického pole činností hydromagnetického dynama2004 - 2006
IAA3012401Elektromagnetická pole v nehomogenní a anizotropní zemi2004 - 2007
IAA3012405Mechanismy vzniku anisotropních domén v plášťové litosféře kontinentů2004 - 2008
IAA3042401Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na troposférickou cirkulaci severní polokoule2004 - 2007
GA205/03/0997Geotermický výzkum impaktové struktury Chicxulub2003 - 2005
GA205/03/0998Změna klimatu a globální oteplování - svědectví uložené pod zemským povrchem2003 - 2005
GA205/03/0999Rychlostní model a mělká geologická stavba moravsko-slezské oblasti odvozená ze seismických pozorování2003 - 2005
GA205/03/1001Hlubinný geoelektrický model laterálně nehomogenní Země, speciálně Evropy, podle analýzy časových variací geomagnetického pole a teorie elektromagnetic. indukce2003 - 2005
GA205/03/1203Seismotektonika a hluboká stavba konvergentního okraje Střední Ameriky2003 - 2005
GP205/03/P065Petrofyzikální vlastnosti svrchněplášťových eklogitů, jejich význam pro složení a reologii svrchního pláště2003 - 2005
GP205/03/P161Vývoj nové metody vyhodnocování štěpení střižných vln pro studium anizotropní stavby svrchního pláště Země2003 - 2005
IAA3012303Rozložení seismické aktivity jako indikátor zdrojových oblastí vulkanismu konvergentních okrajů litosférických desek2003 - 2006
IAA3012308Kinematické a dynamické jevy jako indikátory seismo-tektonické aktivity v Západních Čechách2003 - 2007
IAA3012309Seismické vlny a seismické zdroje v anizotropních prostředích2003 - 2006
IBS3012353Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě - 2. etapa2003 - 2005
IBS3012354Aplikace magnetometrie půd pro mapování znečištění v podmínkách České republiky2003 - 2005
KJB3012310Změny mořské hladiny a Milankovičovské cykly: byly spjaty během skleníkového období turonu?2003 - 2003
ME 677Geofyzikální studium v tektonicky aktivních oblastech střední Evropy a Japonska2003 - 2004
GA205/02/0171Procesy a prostředí rytmické sedimentace v uhlonosné předpolní pánvi: Sedimentologická studie svrchní části petřkovických vrstev, hornoslezská pánev2002 - 2004
GA205/02/0381Komplexní geofyzikální výzkum seismogenní západní části Českého masivu2002 - 2004
GA205/02/0383Nástroje pro inverzi seismických dat pro mechanismus zemětřesení - hledání nestřižných jevů2002 - 2004
GP205/02/D133Modelování rozložení vodivosti na východním okraji Českého masivu a v západních Karpatech2002 - 2005
IAB3012201Elasticita spinelu v plášťových podmínkách měřená metodou GHz ultrasonické interferometrie2002 - 2002
LA 150Mezinárodní výzkumný program hlubokého vrtání na kontinentech2002 - 2006
SB/630/3/02SLICE2002 - 2005
GA205/01/0629Faktory řídící architekturu pánevní výplně v intrakontinentálních extenzních a strike-slipových pánvích: příklady z křídy a neogénu českého masívu2001 - 2003
GA205/01/1153Souběžný magnetotelurický a seismický experiment v oblasti Transevropské sutury2001 - 2003
GA205/01/1154Seismická anizotropie subkrustální litosféry Českého masívu2001 - 2003
GP205/01/P020Elastick  anizotropie pl çśověch hornin ¬esk‚ho masivu2001 - 2002
IAA3012105Studium časových variací geomagnetického pole na základě observatorních a terénních měření2001 - 2005
IAA3013102Strukturní aspekty vývoje vulkanických center na příkladu vulkanického centra Českého středohoří2001 - 2004
IAA3042102Odezva systému ionosféra-atmosféra na geomagnetické bouře2001 - 2004
IPP1050128Dynamika procesů v živé a neživé hmotě2001 - 2003
KSK3012103Procesy uvnitř a na povrchu zemského tělesa i v jeho plynném a plazmatickém obalu a okolním prostoru2001 - 2004
KSK3046108Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí2001 - 2004
GA205/00/1349Podrobná magnetická charakteristika úletových popílků tepelných elektráren2000 - 2002
GA205/00/1350Seismické vlny v anizotropních prostředích: aplikace2000 - 2002
GA205/00/1367Třírozměrně nehomogenní (3-D) model rozložení elektrické vodivosti pod evropským kontinentem podle výsledků analýzy dlouhoperiodických variací geomagnet. pole2000 - 2002
GA205/00/1470Metodika mikrogravimetrických prací a jejich aplikace v environmentální geologii2000 - 2002
IAA3012002Hluboká stavba, seismotektonika a stav tektonického napětí v oblasti jihovýchodní Asie2000 - 2003
IAA3012005Recentní klimatické oteplování spolu s odhadem možné složky způsobené lidskou činností odvozené na základě inverse teplotního pole měřeného ve vrtech2000 - 2004
IAA3012006Boussinesqova approximace hydromagnetického dynama Země2000 - 2003
IBS3012007Geofyzikální pozorování a předpověď geofyzikálních polí pro potřeby praxe2000 - 2004
IBS3012008Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomů ČSA v Mostě2000 - 2002
IPP1043020Rozvoj unikátních diagnostických a detekčních metod2000 - 2001
SB/630/2/00Výzkum hlubinné stavby Českého masivu Celebration 20002000 - 2002
GA205/99/0907Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)1999 - 2001
GA205/99/0915Změny mikrostruktury geomagnetického pole v průběhu úplného slunečního zatmění dne 11.8.19991999 - 2000
GA205/99/0917Elektrická anizotropie v zemské kůře - modelování a tektonické vazby1999 - 2001
IAA3012904Stanovení parametrů zemětřesného zdroje s použitím nepřesného modelu prostředí1999 - 2001
IAA3012905Magnetické mapování a analýza kontaminovaných recentních půdních sedimentů1999 - 2002
IAA3012908Globální mapování seismické anisotropie litosféry1999 - 2003
IPP1010912Fyzikální základy moderních technologií1999 - 2000
ZO/630/3/99Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech.1999 - 2002
GA205/98/P279Dynamika podpovrchového teplotního pole: jak souvisí se změnami klimatu?1998 - 1998
GA205/98/0858Rozložení rychlostí v Českém masívu a rychlá lokalizace regionálních zemětřesení ze širokopásmových seismologických pozorování1998 - 2000
GV205/98/K004Kořeny orogenů - procesy, projevy a implikace pro vývoj kontinentální litosféry1998 - 2002
IAA3012805Seismotektonika a geodynamický vývoj severní části andské oblasti Jižní Ameriky1998 - 2000
IAA3012806Extraterrestrické vlivy na cirkulaci zimní troposféry1998 - 2001
IAA3012807Geodynamika západočeské seismoaktivní oblasti1998 - 2002
IPP2012801Systémy přenosu, zpracování a ochrany velkých objemů dat1998 - 2000
ME 185Geofyzikální studium v oblastech s různým stupněm tektonické aktivity ve střední Evropě a Japonsku1998 - 2002
OK 330Určování parametrů zemětřesného zdroje v geologicky složitých prostředích1998 - 1999
GA103/97/0899Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice1997 - 1999
GA205/97/0897Numerické modelování zemského dynama1997 - 1999
GA205/97/0898Hluboká stavba, seismotektonika a geologický vývoj střední a východní Indonésie1997 - 1999
GA205/97/0900Časové a prostorové změny teplotního pole litosféry Českého masívu1997 - 1999
GA205/97/0905Výzkum vnitřní stavby hornin ultrazvukovými vlnami a neutronovou difrakcí1997 - 1999
GA205/97/0921Předpověď vývoje klimatu ve střední Evropě vyplývající z inerciálního pohybu Slunce a nelineární analýzy solárně-terrestrických a klimatických řad1997 - 1999
IAA3012703Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům1997 - 2001
IAA3012705Interpretace tektonického vývoje chebské pánve na základě studia sedimentární výplně pánve1997 - 1999
IAA3012706Klimatické změny v minulosti určené teplotní inverzí vrtného záznamu a korelace s meteorologickými daty1997 - 1999
IAA30127072,5-D model generace geomagnetického pole1997 - 1999
GA205/96/0260Magnetická identifikace průmyslového znečištění současných a recentních aluviálních nánosů1996 - 1998
GA205/96/0968Seismické vlny v anizotropních prostředích1996 - 1998
GA205/96/0969Změny klimatu za posledních 300 let detekované analysou současého podzemního teplotního pole1996 - 1998
GA205/96/0974Seismické procesy a parametry svrchní kůry v oblasti západočeských zemětřesných rojů1996 - 1998
IAA3012601Zdrojové parametry v lokální seismicitě1996 - 1998
IAA3012603Studium elastické anisotropie hornin při hydrostatickém tlaku do 400 MPa1996 - 1998
IAA3012604Seismická anisotropie svrchního pláště kontinentálních oblastí - analýza příspěvků z různých hloubek1996 - 1998
IAA3012605Využití magnetometrie půdních sedimentů k mapování průmyslově značištěných oblastí1996 - 1998
IAA3012606Výpočet tenzoru regionálního pole napětí z tahovýcz puklin indukovaných na stěnách ukloněných vrtů1996 - 1996
IAE3012601Vít Kárník: Seismicity of Europe and Mediterranean1996 - 1996
KSK1012601Geofyzikální procesy a struktura zemského tělesa - globální problémy a specifika Českého masivu1996 - 2000
KSK1042603Procesy v atmosféře a litosféře s důrazem na zvláštnosti území ČR1996 - 2000
OK 134Kvantitativní seismické zónování oblasti Panonského bazénu a jeho okolí1996 - 1997
OK 224Vyhodnocení paleomagnetických signálů metodami magnetismu hornin1996 - 1997
GA205/95/0263Experimentální výzkum seismo-elektromagnetických jevů1995 - 1997
GA205/95/0264Hluboká stavba a seismotektonika centrální části andské oblasti Jižní Ameriky1995 - 1997
GA205/95/1305Elektrická vodivost v zemské kůře a ve svrchním plášti v oblasti Střední Evropy s důrazem na Českou republiku1995 - 1997
IAA3012501Analýza geomagnetické aktivity na základě dat z observatoře Budkov1995 - 1997
GA205/94/1556Komplexní geovědní výzkum seismoaktivní oblasti západních Čech.1994 - 1996
GA205/94/1559Mapování geomagnetického pole na území České republiky k epoše 1995,0 a určení jeho dlouhodobých změn.1994 - 1996
GA205/94/1560Působení sluneční a geomagnetické variability na změny atmosférické cirkulace.1994 - 1996
GA205/94/1769Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí.1994 - 1996
IAA312402Taylorovo omezení při velkých dynamočíslech v modelech geodynama1994 - 1996
IAA312407Transformace slapové stanice Lazec do světové sítě1994 - 1995
GA205/93/0409Hlubinný a středně hluboký geoelektrický model západní části Českého masivu.1993 - 1995
GA205/93/0412Geotermální model Českého masívu.1993 - 1995
GA205/93/0413Dlouhodobé změny klimatu v Evropě detekované analýzou současného podpovrchového teplotního pole1993 - 1995
GA205/93/0414Modelování magnetické anizotropie hornin v tlakových podmínkách KTB vrtu a vyšetřování nositelů anizotropie.1993 - 1995
GA205/93/0417Prognoza klimatu ve střední Evropě v příštích desetiletích1993 - 1995
GA205/93/0418Multidisciplinární systém pro generaci a měření velmi slabých magnetických polí.1993 - 1995
GA205/93/2523Seismický režim oblasti západočeských zemětřesných rojů1993 - 1995
IAA312104Určování zdrojových charakteristik a ohniskových modelů lokálních a regionálních seismických jevů1993 - 1995
IAA312112Magnitudo-četnostní rozložení evropských zemětřesení a jejich teoretické modelování1993 - 1995
IAA312115Třírozměrné modelování seismické anisotropie kontinentální litosféry Evropy1993 - 1995
IAA346110Seismická tomografie a zpracování refrakčních dat1993 - 1995
IA31250Transformace národní geomagnetické observatoře Budkov na digitální režim - předpoklad pro napojení na program INTERMAC1992 - 1994
IA31251Pole napětí v oblasti kontaktu Českého masívu a Západních Karpat1992 - 1993
IA31254Numerické řešení hydromagnetického modelu Z zemského dynama1992 - 1993
IA31202Modely parametrů chladného plazmatu ve vnější ionosféře1991 - 1993
IA31210Geotermický model litosféry v Českém masivu1991 - 1993
IA31211Koncentrace radonu v půdě a přízemní vrstvě atmosféry a jeho migrace v horninách1991 - 1993
IA31213Hlubinná geoelektrická stavba jihozápadního okraje Českého masivu1991 - 1993
IA31217Globální procesy probíhající v oblasti rozhraní mezi plasmasférou a magnetosférou a jejich projevy ve vnější ionosféře1991 - 1993
IA31222Laboratorní výzkum seismicity zlomových systémů1991 - 1993
IA31224Národní seismologický pozorovací a interpretační systém1991 - 1993
IA31226Kvantifikace komplexního vztahu mezi elastickou anizotropií horniny a anizotropií její vnitřní stavby1991 - 1993
IA31229Sluneční a geomagnetická variabilita ve vazbě na změny klimatu a atmosférické cirkulace1991 - 1993
IA31312Hluboká stavba konvergentních okrajů litosférických desek1991 - 1993
IA34624Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin1991 - 1993