Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí

Název projektu: Distribuovaný systém observatorních a terénních měření
geofyzikálních polí

Akronym projektu: CzechGeo/EPOS-Sci

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800

Zahájení projektu: 1. 4. 2017

Ukončení projektu: 31. 7. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný sedmi geovědními institucemi v ČR. Tento systém je tvořený permanentními observatořemi (seismika, GNSS, geomagnetismus, gravimetrie, geodynamika) převážně zapojenými do celosvětových sítí, lokálními stanicemi či sítěmi stanic ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, a mobilními stanicemi, které slouží pro dočasná měření na vybraných bodech, obvykle v rámci velkých mezinárodních projektů. Součástí systému je propojení aktuálních pozorování s geologickými a geofyzikálními databázemi.

Projekt CzechGeo/EPOS-Sci je zaměřen na dobudování a modernizaci observatoří a jejich sítí a na podporu pěti výzkumných programů s využitím modernizované výzkumné infrastruktury. (1) Výzkum vnitrodeskové seismicity na území České republiky a v jejím blízkém okolí, (2) Struktura kontinentální litosféry a mapování reliéfu rozhraní LAB v širším okolí Alp, (3) Rozvoj infrastruktury v oblasti GNSS, gravimetrie a zemských slapů, (4) Geodynamika a (5) Geologická a geofyzikální datová infrastruktura pro podporu výzkumu. Cílem modernizace je zlepšení kvality dat co do přesnosti a citlivosti, zlepšení prostorového pokrytí oblasti a významný nárůst počtu stanic s kvalitativně lepším vybavením a s on-line přenosem do datových center.