Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výzkumný záměr Geofyzikálního ústavu, v.v.i.

Identifikační kód
AV0Z30120515
Kód důvěrnosti údajů S - Úplné a pravdivé údaje dodané do IS VaV, nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název česky Studium vnitřní stavby a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí geofyzikálními metodami
Název anglicky Study of the internal structure and dynamics of the Earth
Poskytovatel AV0 - Akademie věd ČR
Kategorie VaV ZV - Základní výzkum
Hlavní obor DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Vedlejší obor DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Rok a měsíc zahájení řešení 2005 - 01
Rok a měsíc ukončení řešení 2010 - 12
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory 2005 - 01
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory 2010 - 01
Poslední stav řešení B - Běžící víceletý výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky.
Celkové náklady za celou dobu řešení 601 161 tis. Kč.
Náklady ze státního rozpočtu za celou dobu řešení 591 175 tis. Kč.
Cíle řešení česky Záměrem Geofyzikálního ústavu je upřesnit a rozšířit znalosti o vnitřní stavbě Země a o procesech, které zemské těleso v minulosti formovaly a které v něm v současné době probíhají. Tento záměr hodláme uskutečnit sběrem, zpracováním a vyhodnocením dostupných geofyzikálních a geologických dat, modelováním geofyzikálních polí a geologických procesů a studiem fyzikálních vlastností hornin jak v laboratorních tak v terénních podmínkách. Podstatnou součástí výzkumného záměru je průběžné sledování geofyzikálních polí na území ČR prostřednictvím sítě stálých a dočasných seismických, gravimetrických, geomagnetických observatoří a stanic sledujících podpovrchové teploty, a s tím související mezinárodní výměna dat. V oblasti Českého masívu se budeme podílet na objasnění hluboké stavby této geologické jednotky a objasnění příčin recentní dynamiky vybraných oblastí.
Cíle řešení anglicky The research plan of the Geophysical Institute aims at further refining and broadening of the current understanding of the internal structure of the Earth as well as of processes that influenced the Earth' evolution in the past and which currently take place both within the Earth's body and in its vicinity. This aim will be reached by acquisition, processing and interpretation of available geophysical and geological data, modelling of geophysical fields and geological processes, and by both laboratory and in situ study of physical properties of Earth's materials. The research on Central European lithosphere evolution will focus on the study of the deep structure of the Bohemian Massif and clarification of the causes of modern geodynamics of its selected regions. A substantial part of the research plan is a continuous monitoring of geophysical fields on the territory of the Czech Republic by means of a network of both permanent and temporary seismic, gravimetric, geomagnetic and geotheral stations.
Klíčová slova geophysics; seismology; geomagnetism; geoelectricity; gravimetry heat flow; physical properties of rocks; climatic change; environmental magnetism, Bohemian Massif