Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Stratigrafická tabulka

Aby bylo možné se v dlouhé historii Země orientovat a porovnávat stáří hornin na různých místech na světě, byla geologická minulost rozčleněna podle významných událostí, které se v daném čase staly, na několik období. Toto členění shrnuje tzv. stratigrafická tabulka, jejíž zjednodušenou verzi, doplněnou o události významné pro vývoj Českého masívu, zde uvádíme.

 ÉRAÚTVAR EPOCHA

STÁŘÍ

V MIL. LET

UDÁLOSTI VÝZNAMNÉ PRO VÝVOJ ČESKÉHO MASÍVU

FANERO- ZOIKUMKENOZOIKUM

KVARTÉR (čtvrtohory)

HOLOCÉN 0 - 0,1 
PLEISTOCÉN0,1 - 1,8
TERCIÉR (třetihory)NEOGÉNPLIOCÉN1,8 - 5,3
MIOCÉN5,3 - 23 vznik a aktivita oherského riftu a dalších evropských riftů
PALEOGÉNOLIGOCÉN23 - 34
EOCÉN34 - 56 35 - 100 alpinská orogeneze, vznikají Alpy, Pyreneje, Himaláj
PALEOCÉN56 - 65
MESOZOIKUM (druhohory)KŘÍDA65 - 145
JURA145 - 200 
TRIAS200 - 251
PALEOZOIKUM (prvohory)

PERM

251 - 299
KARBON299 - 359320 - 360 kolize kontinentů, variská orogeneze
DEVON359 - 416360 - 400 subdukce saxothuringického oceánu, vznik prakontinentu Pangea a ČESKÉHO MASÍVU
SILUR416 - 444 
ORDOVIK444 - 488
KAMBRIUM488 - 542
PREKAM- BRIUMPROTEROZOIKUM 542 - 2500 540 - 580 kadomská orogeneze
ARCHAIKUM 2500 - 4500