Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Tektonika a geodynamika

Vedoucí oddělění: RNDr. David Uličný, CSc.

Výzkum našeho oddělení se soustřeďuje na geodynamické procesy v zemské kůře a plášti. Pracovníci oddělení jsou geofyzici a geologové, pracující obvykle na mezioborové bázi, využívající široké spektrum metod od terénní práce a laboratorní analýzy přes numerické a analogové modelování, po analýzu globálních geofyzikálních dat. 

Hlavní témata výzkumu jsou v současné době tato:

* Procesy na konvergentních deskových okrajích, se zaměřením na tektonickou interpretaci rozložení zemětřesení a jejich mechanismů (jv. Asie, Střední a Jižní Amerika, oblast Izu-Bonin-Mariana v západním Pacifiku).

* Orogenní procesy a reologie zemské kůry a pláště v geologické minulosti (variský Český masív jako součást evropského variského horstva, variský orogén na Iberském poloostrově - podobnosti a rozdíly s Českým masívem)

* Procesy vmístění a vývoj vnitřní stavby magmatických a solných těles studované v terénu a analogovým modelováním (třetihorní vulkanity Českého masívu, solné dómy v Íránu)

Fyzikální vlastnosti hornin a jejich vztah k mikrostuktuře a chemickému složení

* Vývoj sedimentárních pánví jako záznam interakcí mezi tektonickými procesy, změnami mořské hladiny a klimatu  

* Současná dynamika zemské kůry v tektonicky aktivních oblastech je studována prostřednictvím gravimetrických a geodetických metod (sz. Část Českého masívu, oblast Asuánské přehrady, korintský záliv)

* Monitoring a analýza slapů

* Iniciativy v rámci mezinárodního programu hlubokého vrtání na kontinentech (International Scientific Continental Deep Drilling Program – ICDP).      

Aplikované studie v rámci oddělení v současnosti zahrnují:

* Studium orientované mikroporozity hornin a její vztah k elastickým vlastnostem a permeabilitě, mj. pro plánování úložišť radioaktivního odpadu 

* Mikrogravimetrická měření pro potřeby inženýrské geologie a archeologie  

* Monitoring stability svahů využívající měření náklonů a sledování hladiny podzemní vody

Kam dále?

* Pracovníci oddělení

* Publikace

* Laboratorní vybavení