Vedoucí oddělení: RNDr. Eduard Petrovský, CSc.

Pracovníci oddělení geomagnetismu se zabývají výzkumem široké škály jevů souvisejících s (geo)magnetismem, od modelování tvorby zemského magnetického pole přes měření jeho změn až po výskyt magnetických oxidů železa v prostředí. Přirozené změny zemského magnetického pole indukují v Zemi elektrické proudy, které umožňují studium struktury zemské kůry do hloubky až stovek kilometrů. V mikroskopickém měřítku se zabýváme magnetickými vlastnostmi minerálů a hornin, zejména různých forem oxidů železa. Důležitou součástí oddělení je geomagnetická observatoř v Budkově. Výzkum probíhá ve spolupráci se zahraničními kolegy, zejména pak ze Slovenska, Polska, Německa, Bulharska apod.

Oddělení je rozděleno do 4 pracovních skupin.

Geomagnetická aktivita – magnetické pole Země je trvale ovlivňováno dynamickými procesy, které mají svůj původ na Slunci. V našem výzkumu se zabýváme jednak vztahy mezi sluneční a geomagnetickou aktivitou s cílem zpřesňovat metody předpovědi geomagnetické aktivity, jednak vlivem geomagnetické aktivity na počasí a klima. Geomagnetické pole nepřetržitě monitorujeme na observatoři Budkov a data poskytujeme on-line do světové sítě INTERMAGNET. Předpovědi geomagnetické aktivity předáváme Redakci zpravodajství ČT.
Vedoucí: Pavel Hejda

Geodynamo – tato skupina numericky modeluje termodynamické a hydrodynamické procesy v jádru Země, které jsou zdrojem magnetického pole Země a jiných planet. Pro tuto činnost se využívají výkonné superpočítače a různé numerické modely vyvinuté ve spolupráci se zahraničními kolegy.
Vedoucí: Ján Šimkanin

Magnetotelurika – tato skupina studuje geologickou stavbu zemské kůry a svrchního pláště pomocí elektrických proudů způsobených změnami magnetického pole Země. Tato činnost se opírá o častá terénní měření. Výsledky ve formě řezů elektrické vodivosti lze interpretovat ve smyslu struktury Země od prvních stovek metrů po ca 100 kilometrů.
Vedoucí: Josef Pek

Magnetismus hornin – tato skupina studuje magnetické vlastnosti minerálů a hornin, zejména pak různých forem oxidů železa. Forma oxidů železa, koncentrace, tvar a velikost zrn napovídá, z jakého zdroje tyto částice v přírodě pocházejí a jaké procesy ovlivňovaly jejich existenci. Studujeme například vznik a vývoj různých typů půd, jejich erozi či znečištění způsobené různými faktory.
Vedoucí: Eduard Petrovský