Vedoucí oddělení: RNDr. Jan Šílený, CSc.

Oddělení seismologie studuje jevy spojené se vznikem a šířením seismických vln. Zkoumáme strukturu a vlastnosti zemské kůry a svrchního pláště pomocí seismických vln buzených jak přirozenými zemětřeseními, tak i umělými zdroji. Zajímáme se o fyzikální procesy probíhající v ohnisku přirozených zemětřesení i otřesů indukovaných průmyslovou činností jako je dolování nebo vrtání. Zabýváme se také teorií šíření vln v různých prostředích či numerickým a teoretickým modelováním. Provozujeme seismické stanice České regionální seismické sítě, síť lokálních stanic v naší seismicky nejaktivnější oblasti v západních Čechách (WEBNET), ale i v jiných zájmových oblastech naší republiky a v zahraničí (AlpArray, REYKJANET). Vyvinuli jsme a provozujeme mobilní aplikaci SeisLok, která uživatele informuje o aktuálních zemětřeseních v západních Čechách. Pracovníci seismického oddělení se podílí na různých mezinárodních projektech a výzkumných infrastrukturách (ICDP Eger, CzechGeo/EPOS, Ringen) ve spolupráci s dalšími vědeckými institucemi.

Seismická služba – zabezpečuje provoz České národní regionální sítě, provádí detailní analýzu digitálních seismogramů, lokalizaci regionálních a světových zemětřesení, mezinárodní výměnu seismických dat a jejich archivaci. Dále sbírá a vyhodnocuje makroseismická hlášení o zemětřeseních pocítěných na území České republiky.
Vedoucí: Jan Zedník, členové: Petr Jedlička, Jana Bartizalová, Jan Kozák, Drahoslava Keistová
Zemětřesné roje – skupina se zabývá specifickou formou seismické aktivity – zemětřesnými roji. Díky seismické síti WEBNET již 30 let monitorujeme a studujeme rojová zemětřesení v Západních Čechách a německém Vogtlandu. Řešíme širokou paletu vědeckých problémů – od příčin výskytu seismických rojů, přes fyzikální procesy na zlomech až po problematiku efektivního zpracování obrovského množství dat. Naše zkušenosti jsme v posledních letech ‘exportovali’ – studujeme seismické roje i na Islandu, kde provozujeme síť REYKJANET.
Vedoucí: Josef Horálek,  členové: Tomáš Fischer, Martin Bachura, Alena Boušková, Zuzana Procházková, Bohuslav Růžek, Jana Doubravová, Hana Jakoubková, Jakub Klicpera
Zemětřesení a seismické vlny – zabýváme se procesy při vzniku přirozneých i indukovaných zemětřesení, silovým působením v ohnisku. Studujeme šíření seismických vln ve složitých 3D nehomogenních strukturách a zabýváme se paprskovou teorií pro anizotropní a anelastická prostředí.
Vedoucí: Jan Šílený, členové: Ivan Pšenčík, Václav Vavryčuk, Petr Kolář, Petra Adamová, Zuzana Jechumtálová, Vojtěch Lávička
Litosféra – studujeme strukturu kontinentální litosféry a vývoj, který vedl k jejímu vzniku. V mezinárodní spolupráci organizujeme pasivní seismické experimenty od Skandinávie přes Český masív až po Apeninský poloostrov. Husté sítě dočasných stanic registrují seismických vlny a z odchylek v jejich šíření modelujeme strukturu kůry a svrchního pláště Země do hloubek 300-600 km.  V současnosti probíhá seismický experiment AlpArray, cílený na hlubokou strukturu Alp a jejich širšího okolí.
Vedoucí: Jaroslava Plomerová, členové týmu: Vladislav Babuška, Luděk Vescey, Helena Munzarová, Jiří Kvapil, Hana Kampfová-Exnerová, technická podpora: Petr Jedlička, Josef Kotek
Stavba zemské kůry – zabýváme se studiem zemské kůry a svrchního pláště, zejména v geodynamicky aktivních oblastech (např. západní Čechy, Švýcarsko, Island, Turecko, Karpaty). Zpracováváme a interpretujeme data z aktivních i pasivních seismických experimentů, které umožňují „nahlédnout“ pod zemský povrch. Pomocí počítačového modelování vyvíjíme třírozměrné modely prostředí popisující prostorové rozložení rychlostí šíření seismických vln včetně rychlostních rozhraní. Tyto modely slouží k ověřování různých geologických hypotéz a jsou též přímo použitelné např. pro přesnou lokalizaci ohnisek zemětřesení či předpověď silných pohybů půdy.
Vedoucí: Pavla Hrubcová, členové: Jan Burjánek, Bohuslav Růžek