Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovské expedice

Spořilovské expedice

nové a významné poznatky ve vědách o Zemi

Přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha 4 - Spořilov

jaro 2017, čtvrtky v 16:00

 

Vítejte na stránkách věnovaných přednáškovému cyklu „Spořilovské expedice“, zahájenému na podzim 2014. Název tohoto cyklu vznikl z původního návrhu „Spořilovské expedice na planetu Zemi“, který se nám však zdál příliš dlouhý. Smyslem této série přednášek, která, jak doufáme, bude pokračovat v dalších letech, je přinést širšímu publiku zájemců o vědy o Zemi informace o novém, kvalitním výzkumu v řadě oborů, které se fungováním naší planety tak či onak zaobírají: v geofyzice, geologii, astronomii, fyzice atmosféry, klimatologii…

 

Dnešní věda se větví do mnoha směrů, v nichž je pro samotné specialisty i pro studentské či laické publikum stále těžší se orientovat. V naší části Evropy se k tomu navíc druží dělení a rozptylování výzkumných snah i výuky do mnoha institucí a dílčích pracovišť, ať již jde o specializované ústavy Akademie věd, univerzitní katedry či jiná vědecká pracoviště. Jedním z cílů našich Expedic je tedy zprostředkovat setkání a diskuse vědeckých pracovníků, studentů a veřejnosti se zájmem o poznání naší planety, bez ohledu na specializace či domovské instituce. Je rovněž důležité vybírat taková témata, která jsou podstatná z hlediska daných oborů i celkového poznání naší planety, a jejichž řešení je také přínosné pro společnost. Slovo „excelence“ je trvalým nadužíváním ve sdělovacích prostředcích i ve vědecké byrokracii poněkud zprofanováno, takže jsme se rozhodli je do názvu našeho cyklu nedat, nicméně jsme pozvali k přednáškám právě takové z našich kolegů, jejichž práci lze jako excelentní bez rozpaků označit. 

 

Aleš Špičák, David Uličný

Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Organizátoři cyklu "Spořilovské expedice"

 

Předchozí ročníky 

 19.10. 2017

Martina Ulvrová

Université Claude Bernard, Lyon 1, Francie

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ DYNAMIKY KONTINENTÁLNÍCH RIFTOVÝCH ZÓN

Přednáška se zaměří na proces tzv. riftingu, vedoucí k dělení desek s kontinentální litosférou. Ke zkoumání tohoto problému byl použit dvourozměrný numerický model Země.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

9. 11. 2017

Miloslav Müller

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

EXTRÉMNÍ SRÁŽKY V ČESKU: kolik, kdy, kde a proč?

Výzkumy týmu hydrometeorologie z Ústavu fyziky atmosféry, který rozvíjí metody kvantitativního hodnocení srážkových událostí a jejich příčin, zpřesňuje koncepční modely časového průběhu srážkových epizod a v neposlední řadě se zabývá jejich prediktabilitou.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

30. 11. 2017

Tomáš Pánek

Ostravská univerzita

MEGASESUVY A ZMĚNY HLADIN VELKÝCH JEZER A EPIKONTINENTÁLNÍCH MOŘÍ NA PŘELOMU PLEISTOCÉNU A HOLOCÉNU

Přednáška seznámí posluchače s výsledky výzkumu rozsáhlých sesuvů v pobřežních oblastech Kaspického moře, Černého moře a velkých proglaciálních jezer na východním úpatí And v Patagonii. Společným jmenovatelem těchto oblastí byly výrazné změny hladin zmíněných vodních těles na přelomu pleistocénu a holocénu, které různými mechanismy destabilizovaly okolní svahy a přispěly ke vzniku sesuvů s objemy dosahujícími v některých případech několika krychlových kilometrů

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Videozáznam přednášky a diskuze zde.

  

22. 6. 2017

Siegfried Siegesmund

Geowissenschaftliches Zentrum der Universitat Gottingen

The impact of marble fabric on its deformation in buildings and diagnosis of the damage by ultrasonic methods

"Vliv vnitřní struktury mramoru na jeho deformaci v budovách a zjišťování poškození pomocí ultrazvukových metod", Prof. Dr. Siegfried Siegesmund z Centra pro geovědy v Gottingenu. Přednáška v anglickém jazyce.

1. 6. 2017

Jiří Janák

Český egyptologický ústav

 

I bohové mohou vyhynout. Vliv klimatických změna na náboženství Starého Egypta

Na příkladu pojmů ach a ba bude Jiří Janák demonstrovat úzkou provázanost některých náboženských představ s jejich živými předobrazy a změnami přírodního
prostředí.

 

11. 5. 2017

Matěj Peč

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Vznik magmatu z částečně natavených plášťových hornin – nové poznatky z experimentů.

Během této přednášky budou představeny nejnovější výsledky výzkumu v oblasti experimentální geologie, zaměřené na pochopení fyzikálních a chemických procesů v částečně natavených plášťových horninách.

1.11. 2016

Vladimír Cajz

 

Geofyzikální ústav AV ČR

Trasa dálnice D8 Českým středohořím – geologická stavba postiženého území.

aktuálně – vědy o Zemi ve společenském zájmu geologická stavba postiženého území.                                Videozáznam: PŘEDNÁŠKA  DISKUZE

10.11. 2016

Jiří Pešek

 

Fakulta humanitních studií UK

Proč vlastně Sovětský svaz dopustil rozpad svého impéria a pak dokonce způsobně zanikl?

historický exkurz k výročí 17. listopadu 1989 ve dnech, kdy Ruská federace vzbuzuje podobné obavy jako kdysi SSSR.

                                Videozáznam: PŘEDNÁŠKA + DISKUZE

8.12. 2016

Ondrej Lexa

 

Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK

Současný stav poznání geodynamického vývoje Českého masívu v průběhu paleozoika

nové výsledky bádání o vývoji Českého masívu .

                                Videozáznam: PŘEDNÁŠKA + DISKUZE

5.1. 2017

Martin Margold

University of Alberta, Edmonton & Stockholm University

Dynamika ústupu zalednění v Severní Americe na konci poslední doby ledové geovědní výzkum pro korektní interpretaci současných změn klimatu. Videozáznam: PŘEDNÁŠKA + DISKUZE

12.5.2016

Helmut Weissert

 

Department of Earth Sciences, ETH Zurrich

Carbon cycle and climate

From the geological past into the 21st century

5. 5. 2016

Petr Špaček

 

Ústav fyziky Země, MU v Brně

Kvartérní pohyby na zlomech v Českém masívu (proč je kromě seismogramů dobré studovat také svahové sedimenty)

V přednášce budou představeny ukázky z několika studií, které v posledních letech řešily otázku kvartérního pohybu na zlomech v rámci základního výzkumu či jako součást aplikovaného výzkumu motivovaného požadavky praxe - mj. požadavky na bezpečnost jaderných elektráren a úložišť jaderného odpadu.

10.3. 2016

Jaroslav Lexa

 

Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Ryolitové vulkány stredného Slovenska

 

Pre treťohorné vulkanity stredného Slovenska, budované prevažne reliktami mohutných andezitových stratovulkánov, je v závere ich vývoja charakteristické štádium aktivity ryolitov.

19.11.2015

 Marie Běhounková

 

 KG MFF UK

Enceladus

 

aneb kryovulkanismus na ledovém měsíci

12.11.2015

Leo Eisner

 

Seismik s. r. o. a ÚSMH 

Energetická revoluce a vyvolaná seismita

 

nárůst vyvolané seismicity jako jeden z důvodů k zamyšlení nad zdroji energie pro naši civilizaci

9.4. 2015

Svatopluk Civiš


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v. v. i.

Vznik základních molekul RNA světa během bombardování planety Země mimozemskými tělesy

 vznik základních molekul RNA světa během bombardování planety Země mimozemskými tělesy

26.3. 2015

Julius Lukeš


Biologické centrum AV ČR v. v. i. a Jihočeská univerzita, České Budějovice

Expedice TARA; mikroskopický život v mořích


sběr a studium planktonu napříč světovými oceány 

19.3. 2015

Thomas Platz


Planetary Science Institute, USA

Volcanism Across the Inner Solar System


krátká exkurze po sopečných projevech na vnitřních planetách Sluneční soustavy

11.12. 2014

Jiří Bruthans


Přírodovědecká fakulta UK

Vznik pískovcového reliéfu


aneb jak napěťové pole ovlivňuje erozi

27.11. 2014

Prokop Závada


Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Dynamika magmatu


mikrostruktury a modely vzniku magmatických těles

20.11. 2014

Pavel Spurný


Astronomický ústav AV ČR v. v. i.

Bolidy a pády meteoritů


od Příbramy k Benešovu

30.10. 2014

Leona Chadimová


Geologický ústav AV ČR v. v. i.

Prach kolem nás


stopování prachových částic v geologickém záznamu
a pohyb prachu v dnešní atmosféře

16.10. 2014

Ondřej Santolík, Ivana Kolmašová


Ústav fyziky atmosféry AV ČR v. v. i.

Blesky a vlny


od vzniku blesku přes měření jeho elektromagnetických projevů
k analýze vln v kosmickém plazmatu