Doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (1959) působí od roku 1985 jako vědecký pracovník na Oddělení geomagnetiky, kde se věnuje výzkumu magnetických vlastností hornin a jejich aplikaci na životní prostředí. Specializuje se na výskyt a vlastnosti oxidů železa v půdách, sedimentech a atmosféře ve vztahu ke klimatickým změnám a lidské činnosti. Od roku 2003 je vedoucím Oddělení geomagnetizmu.

Titul RNDr. získal po skončení studia fyziky pevných látek na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích (1979-1984). Aspirantura mu do roku 1989 nebyla z politických důvodů umožněna, titul CSc. získal na Geofyzikálním ústavu AV ČR po změně politické situace v roku 1995. Je členem Akademického sněmu, Rady Geofyzikálního ústavu AV ČR a atestační komise Fyzikálního ústavu AV ČR.

Je aktivní v mezinárodní geomagnetické komunitě. V letech 2007-2011 byl členem výkonného výboru Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus (IAGA), v letech 2011-2015 jejím vice-prezidentem a v období 2015-2019 je prezidentem IAGA a členem výkonného výboru Mezinárodní unie pro geodezii a geofyziku (IUGG). V letech 2000-2014 byl hlavním organizátorem mezinárodní konference o magnetizmu hornin, pořádané jednou za dva roky. Od roku 2012 je redaktorem prestižního časopisu Geophysical Journal International. Pravidelně organizuje a vede odborné sekce na velkých mezinárodních konferencích.

Věnuje se i výchově a vzdělávání mladé generace. V letech 1998-2001 přednášel v pozici docenta fyzikální vlastnosti hornin na Univerzitě Aix-Marseille III ve Francii. Do roku 2017 přednášel stejný předmět na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Také přednáší o oxidech železa v životním prostředí (magnetomineralogie) na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Přírodovědecké fakultě MU v Brně a na Univerzitě Helsinki ve Finsku, kde v roce 2016 získal titul docenta. V roce 2012 založil letní školu IAGA. V rámci IAGA byl iniciátorem ceny pro mladé vědce. Pravidelně se věnuje také popularizaci výzkumu geomagnetického pole.

Doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc.

vědecký pracovník
(Oddělení geomagnetiky)
edp@ig.cas.cz 
+420 267 103 333
číslo dvěří 121
ORCID iD iconORCID