Výzkumné oblasti

Geofyzikální ústav AV ČR využívá pozorování fyzikálních polí a veličin  / parametrů (seismické vlny, elektromagnetické pole, teplota, hustota, tíže) a jejich modelování k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, vývoje zemského tělesa a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. Pracovníci geofyzikálního ústavu se zabývají mj. studiem procesů probíhajících v ohnisku zemětřesení, zákonitostmi šíření seismických vln v horninovém prostředí, magnetickými vlastnostmi hornin a půd, magmatickými a vulkanickými procesy a strukturami, zákonitostmi vnitřní stavby horninového prostředí, fungováním zemského dynama, příčinami klimatických změn, vztahy mezi Sluncem a Zemí a geologickou historií a současnou dynamikou Českého masívu a několika dalších významných lokalit ve světě.

Přínos výzkumu pro společnost

Ústav provozuje na území ČR geofyzikální observatoře (seismické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické), které průběžně příslušná fyzikální pole měří a jsou součástí rozsáhlých mezinárodních observatorních systémů. Některé poznatky získané v Geofyzikálním ústavu mají nemalý společenský význam – jsou využívány pro prevenci nebezpečných přírodních jevů (západočeská zemětřesení, sesuvy vyvolané povrchovou těžbou uhlí), v naftové prospekci (šíření seismických vln), k udržitelnému využití geotermální energie (sledování charakteru mikrozemětřesení), k monitorování antropogenního znečištění přírodního prostředí (magnetismus půd), k posouzení porozity a mikrostruktur prostředí určeného k ukládání nebezpečného odpadu (laboratorní analýzy horninových vzorků).

Řešené projekty

V rámci GAČR

 V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR