Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce. Sídlí v areálu Akademie věd ČR v Praze 4 – Spořilově. Pracovníci ústavu využívají pozorování fyzikálních polí a měření veličin a parametrů, jakými jsou např. seismické vlny, elektromagnetické pole, teplota, hustota a tíže, k určení fyzikálních vlastností hornin zemského tělesa, k upřesnění stavby zemské kůry a pláště a k objasnění vývoje Země. Získané údaje jsou zpracovávány a posléze interpretovány a porovnávány s teoretickými modely a výsledky laboratorních studií. Pracovníci geofyzikálního ústavu se podílejí na vývoji měřících aparatur a programů na automatické zpracování naměřených dat, zabývají se studiem procesů probíhajících v ohnisku zemětřesení a zákonitostmi šíření seismických vln v horninovém prostředí (oddělení seismologie), magnetickými vlastnostmi hornin a půd, fungováním zemského dynama a vztahy mezi Sluncem a Zemí (oddělení geomagnetismu), magmatickými a vulkanickými procesy a strukturami, zákonitostmi vnitřní stavby horninového prostředí a příčinami klimatických změn (oddělení geodynamiky), geotermálními procesy a přenosem tepla v zemské kůře (oddělení geotermiky) a v neposlední řadě geologickou historií a současnou dynamikou Českého masívu a několika dalších významných lokalit ve světě.

Některá pozorování, údaje a výsledky výzkumu, získané v Geofyzikálním ústavu, mají nemalý společenský význam – jsou využívány pro prevenci nebezpečných přírodních jevů (např. západočeská zemětřesení, sesuvy ad.), v naftové prospekci (např. šíření seismických vln), k udržitelnému využití geotermální energie (např. sledování charakteru mikrozemětřesení ), k monitorování antropogenního znečištění přírodního prostředí skrze magnetismus půd, či k posouzení porozity a mikrostruktur prostředí určeného k ukládání nebezpečného odpadu.

Ústav provozuje na území ČR geofyzikální observatoře, které příslušná fyzikální pole průběžně měří a jsou součástí rozsáhlých mezinárodních observatorních systémů, jejichž výstupy denně využívají sdělovací prostředky i veřejnost.

Ústav se podílí také na výuce a školení studentů magisterského studia a doktorandů partnerských fakult UK a na výuce základů geologických témat pro středoškolské studenty a žáky základních škol. Pravidelně pořádá popularizační akce pro veřejnost a spolupracuje s veřejnoprávními sdělovacími prostředky na odborně korektním a srozumitelném informování o významných aktuálních geofyzikálních a geologických událostech doma i ve světě.