Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i. se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav provozuje řadu observatoří (seismické, gravimetrické, magnetometrické a geotermické).

Ústav se skládá ze čtyř výzkumných oddělení: geodynamiky, geomagnetiky, geotermiky a seismiky, ve kterých se věnujeme výzkumu řady přírodních procesů. Věnujeme se také pedagogické činnosti na vysokých školách či vedení studentů.

Jedním z polířů činnosti našeho ústavu je dlouhodobé pozorování geofyzikálních polí. Registrujeme zemětřesení a další seismické jevy na území České republiky i ve světě, provádíme měření teplot, gravitačního zrychlení,náklonů povrchu a elektromagnetického pole Země. Naměřené údaje slouží k výzkumu stavby naší planety a procesů, které v ní probíhají. Data jsou dostupná na portálu infrastrukturního projektu CzechGeo/EPOS, který je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.