Vladislav Babuška, emeritní vědecký pracovník v seismickém oddělení. Zabývá se
výzkumem fyzikálních vlastností hornin, seismickou anizotropií a tektonikou kontinentální
litosféry, hlubokou stavbou Českého masívu.

 

 

RNDr. Vladislav Babuška DrSc.

vědecký pracovník
(Seismické oddělení)
babuska@ig.cas.cz
+420 267 103 049
číslo dveří 009

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1350-6751

 

 

 

 

CV

Studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (UK), obor geologie (1955-60), vědeckou hodnost CSc v oboru petrofyzika získal v roce 1967, RNDr. 1968 a DrSc. 1984. V letech 1960-63 pracoval v Geologickém průzkumu a Ústředním ústavu geologickém při terénním mapování a od roku 1967 je vědeckým pracovníkem v seismickém oddělení Geofyzikálního ústavu AV ČR, kde zastával funkci předsedy vědecké rady. Působil jako předseda Českého národního geologického komitétu, člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK, člen České komise pro UNESCO. Pracoval jako research fellow na Harvardské univerzitě v USA (1969-70) a jako hostující profesor na Univerzitě v Nagoyi (Japonsko, 1973) a Univerzitě ve Strasbourgu (Francie, 1989). V letech 1992-99 pracoval na UNESCO v Paříži jako sekretář Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP).

Člen Americké geofyzikální unie (AGU), Evropské unie geověd (EUG), České geologické společnosti. Pracoval v několika komisích Mezinárodní unie geofyziky a geodézie, jako předseda American Geophysical Union Advisory Committee for Europe, člen redakčních rad časopisů Annali di Geofisica a Journal of Geosciences, svolavatel řady mezinárodních symposií, řešitel či spoluřešitel několika grantů. Je autorem či spoluautorem více než 150 odborných publikací, nositelem medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách a medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.