Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U1 Ortocerový vápenec

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC-detail A

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC-detail B

mapka

LOKALITA: Kosov

TYP HORNINY: usazená, bioklastická - tj. složená převážně z úlomků schránek živočichů, tzv. „orthocerový vápenec“, pohled na spodní vrstevní plochu

STRATIGRAFIE: kopaninské souvrství

STÁŘÍ: starší prvohory, silur, stupeň ludlow (cca 420 milionů let)

POZICE ČESKÉHO MASÍVU V DOBĚ VZNIKU ORTOCEROVÉHO VÁPENCE

mapa

VZNIK: Hornina vznikla v prostředí mělkého subtropického moře (cca 30° j.š, na severním okraji kontinentu Gondwana) v hloubce několika desítek metrů pod hladinou. Toto prostředí bylo periodicky ovlivňováno vlněním vyvolaným bouřemi, což vedlo k přemístnění schránek organizmů (převážně hlavonožců, např. rodu Orthoceras a mlžů) do větších hloubek. Protáhlé schránky hlavonožců jsou orientovány souběžně se směrem proudění.

schránky

Rekonstrukce dna silurského moře s orthocerem (Muzeum Michigenské University)

Další horniny:

ORTOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ