Václav Vavryčuk (1959) pracuje jako samostatný vědecký pracovník na oddělení Seismiky. Zabývá se teoretickou a aplikovanou seismologií a kosmologií. V seismologii se zejména věnuje modelování šíření seismických vln v izotropních a anizotropních prostředích, zemětřesným rojům v západních Čechách, pokročilým zpracováním seismických dat, zdrojovým mechanismům, spouštěcím mechanismům zemětřesných rojů a mikro-zemětřesných aktivit i seismicitě indukované injektáží fluid. V kosmologii se zabývá útlumem světla způsobeným absorpcí světla kosmickým prachem, modelováním extragalaktického záření a kosmického mikrovlnného záření, a dále vlastnostmi raného vesmíru a jeho dynamikou.

Václav Vavryčuk je autorem nebo spoluautorem více než 95 odborných článků v impaktovaných mezinárodních fyzikálních či geofyzikálních časopisech. Od roku 2000 je statutárním zástupcem za Českou republiku v Evropské seismologické komisi (ESC).

RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc.

vědecký pracovník
(Seismické oddělení)
vv@ig.cas.cz
+420 267 103 020
číslo dveří 012
ORCID iD icon ORCID

Odborné publikace

 

Přednášky

 

 • Je kosmické mikrovlné záření reliktním zářením Velkého Třesku nebo tepelným zářením kosmického prachu? – přednáška o původu kosmického mikrovlného záření (v angličtině) – pdf verze

CV

Vzdělání

 • 1978 – 1983   Martematicko-fyzikální fakulta, Karlova universita v Praze, titul RNDr.
 • 1985 – 1991   postgraduální studium geofyziky, Geofyzikální ústav ČSAV
 • 1991               věd. hodnost Kandidát fyzikálně-matematických věd (CSc.)
 • 2001               věd. hodnost Doktor fyzikálně-matematických věd (DrSc.)

Stáže a zahraniční pobyty:

 • 1993 – 1994   JSPS Fellow, Universita v Hirošimě, Japonsko
 • 1994               EC GO-WEST Fellow, Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku v Terstu, Itálie
 • 2000               hostující profesor, Universita v Salvadoru, Brazílie
 • 2005 – 2008   dlouhodobé pobyty jako hostující vědecký pracovník, Schlumberger Cambridge Research, Cambridge, UK
 • 2017               hostující vědecký pracovník, GFZ Potsdam, Německo

Zaměstnání:

 • 1984 – 1985        asistent, Katedra fyziky Stavební fakulta ČVUT v Praze
 • 1985 – 1990        doktorand, Geofyzikální ústav ČSAV
 • 1990 – doposud  vědecký pracovník, Geofyzikální ústav ČSAV/AV ČR
 • 1998 – 2002        vedoucí seismického oddělení

Řešitel významných vědeckých projektů:

 • 2009 – 2013   hlavní řešitel evropského projektu EU FP7 Industry-Academia Partnership and Pathways:  ‘Advanced Industrial Microseismic Monitoring’ (AIM)

Vědecké zájmy

Teoretické aspekty šíření vln
·  polarizační vlastnosti vln blízké zóny, energie vln blízké zóny
·  šíření vln v anizotropních prostředích
·  Greenova funkce v izotropních a anizotropních prostředích
·  paprsková teorie, vyšší přiblížení paprskové teorie
·  anizotropní útlum vln

Teoretická kosmologie
·  útlum světla v galaxiích a v mezigalaktickém prostoru
·  vývoj stelární hmoty ve vesmíru
·  modelování extragalaktického světla a kosmického mikrovlnného záření
·  raný vesmír

Teoretická a numerická seismologie
·  modelování seismických vln metodou konečných diferencí
· 
koeficienty odrazu a lomu v izotropních, anizotropních, elastických a viskoelastických prostředích
· 
modelování seismických vln v anizotropních prostředích se singularitami
· 
trasování paprsků v blízkosti singularit

Observační seismologie
·  analýza štěpení S vln
·  analýza mikrozemětřeseních v západních Čechách
·  fyzikální interpretace nestřižných složek momentových tenzorů
·  výpočet tektonického napětí z ohniskových mechanismů zemětřesení
·  výpočet parametrů anizotropního prostředí z momentových tenzorů
·  analýza hlubokých zemětřesení v oblasti Tongy

Seismický software
·  program STRESSINVERSE – výpočet napětí z ohniskových mechanismů
·  program MT-DECOMPOSITION – rozklad momentových tenzorů a jejich vizualizace
·  program PCA-DECOMPOSITION – rozklad vlnových obrazů pomocí analýzy tzv. hlavních komponent